ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

തോരണയുദ്ധം. രാവണന്റെ മകൻ

Malayalam

മാനുഷാധമഗർഹിത വരുണാസ്ത്രത്തെ

Malayalam

മാനുഷാധമഗർഹിത വരുണാസ്ത്രത്തെ മുറിപ്പാനഹം
രൗദ്രമസ്ത്രമയച്ചീടുന്നേൻ ശ്ലാഘനീയനഹോ ഭവാൻ!
ശ്ലാഘനീയനഹോ ഭവാനാഗ്നേയാസ്ത്രമയയ്ക്കുന്നേൻ
ഇന്ദ്രജയിയൊടു പോരിനിന്നെതിർനിന്നിടാമെന്നു തോന്നിയോ?

കാർത്താന്തീം കകുംഭംപ്രതി നിന്നെ

Malayalam

കാർത്താന്തീം കകുംഭംപ്രതി നിന്നെ യാത്രയാക്കുവേനിന്നു ഞാൻ
അത്ര എന്നോടെതിർത്ത നിന്നെത്തിരിച്ചുപോവതിനാക്കുമോ!

കുംഭകർണ്ണനെക്കൊന്ന വീര! നീ

Malayalam

ശ്ലോകം:
ബ്രഹ്മാസ്ത്രംകൊണ്ടു വേഗാൽ കപിവരനികരം രാഘവം സോദരം ച
ബദ്ധ്വാ തൽസൈന്യമേത്യ പ്രചുരഭുജബലശ്ശസ്ത്രപാണിസ്സരോഷം
കാമം സംപീഡ്യമാനൈരതിതരപരുഷംപൂണ്ട വാക്യങ്ങളേകീ-
ട്ടാലോക്യാതീവ ഖിന്നാൻ സുരരിപുരധികം മോദമോടേവമൂചേ.

പദം:
കുംഭകർണ്ണനെക്കൊന്ന വീര! നീ സംപതിയെന്തു മോഹിതനായി
ഘോരമാകിയ ബാണവർഷത്തെ മാറിൽ ചെയ്യുന്നേൻ കൊല്ലവൻ നിന്നെ  

വീരനാമതികായനെക്കൊന്നു ധീരനെന്നോർത്ത മൂഢ! ലക്ഷ്മണ!
ഘോരമാം ശബർഷം നിന്നുടെ മാർവ്വിൽ ചെയ്യുന്നേൻ കൊല്ലുവൻ നിന്നെ
കൗണപരോടു പോരിനായെത്തന്നെ വാനരരെയും കൊണ്ടുവന്ന നീ

വിരവിനൊടതികായം വീരനാം ലക്ഷ്മണൻതാൻ

Malayalam

വിരവിനൊടതികായം വീരനാം ലക്ഷ്മണൻതാൻ
പരിചൊടു ഹതനാക്കിച്ചെയ്തശേഷം തദാനീം
ദശമുഖവചസാ സാവിന്ദ്രജിൽ പ്രാപ്യ വേഗാൽ
ഉരുതരബലരാശിഃ പുഷ്ക്കരേ നിന്നുടൻതാൻ.

പരിതാപമെന്തിന്നു മനതാരിൽ

Malayalam

പരിതാപമെന്തിന്നു മനതാരിൽ
നീ കരുതുന്നു ജനക മഹാമതേ കേൾ
വിരവോടു ചെന്നു ഞങ്ങൾ  രാമനെയും മറ്റു
പെരുതായിക്കാണുന്ന സേനകളേയും
ശരമാരി ചെയ്തുടൻ കാലന്നു ഞങ്ങൾ
പരിചോടു നൽകുന്നുണ്ടു കണ്ടുകൊൾക

പങ്‌ക്തി കണ്ഠാ കേള്‍ക്ക

Malayalam

ശ്ലോകം
വിഭീഷണം രാവണിരേവമുക്ത്വാ
പുരം സമേത്യാശു നിശാചരേന്ദ്രന്‍
നൃപാത്മജൌതൌ  ഭുജഗാസ്ത്രബന്ധാല്‍    
പതിച്ച വൃത്താന്തമുവാച  താതം

പദം
പങ്‌ക്തി കണ്ഠാ കേള്‍ക്ക താതാ! ചിന്ത തെളിവോടു
ബന്ധിച്ചു ഭുജഗാസ്ത്രത്താൽ രാമം സാനുജം
ചിന്തയിലേതും തന്നെ നീ സന്താപം ചെയ്യാതെ
പന്തേലും മുലയാകിയ സീതയാ ചേര്‍ന്നു
സന്തതം രമിച്ചു കൊള്‍ക ബന്ധുരാംഗവീര
സന്താപം രാമനാലിനിയുണ്ടാകില്ല

Pages