പൊട്ട ഫൽഗുന കാട്ടാളനല്ലിവൻ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പൊട്ട ഫൽഗുന കാട്ടാളനല്ലിവൻ
മട്ടലർബാണദേവനെ-
ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചവനെ നീയമ്പെയ്തു
പൊട്ടിച്ചാൽ നീയും നഷ്ടമാം
 
അർത്ഥം: 

എട പൊട്ട, അർജ്ജുനാ, കാട്ടാളനല്ല ഇവൻ. കാമദേവനെ ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചവനെ നീ അമ്പെയ്ത് പൊട്ടിച്ചാൽ നീയും ഇല്ലാതെയാകും.