രംഗം 8 ശിവാർജ്ജുനന്മാർ യുദ്ധം

ആട്ടക്കഥ: 

കാട്ടാളരൂപത്തിൽ വന്ന ശിവനും അർജ്ജുനനും തമ്മിൽ യുദ്ധം.