കാമതുല്യനായീടുന്ന കോമളതരവിഗ്രഹ!

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കാമതുല്യനായീടുന്ന കോമളതരവിഗ്രഹ!
മാമകവല്ലഭ! കേൾക്ക സാമോദം വാചം
അന്യജന്മങ്ങളിൽ പുണ്യവൃന്ദമനേകം ചെയ്കയാൽ
ഇന്നു മമ നാഥനായി വന്നതും ഭവാൻ
അംഗജാർത്തി പാരം സുരപുംഗവ, മേ വളരുന്നു
ഭംഗിവചനങ്ങളല്ല മംഗലാകൃതേ!
എന്തെന്നാലും തവ കാമമന്തരമെന്നിയേ ചെയ്വാൻ
സന്തോഷമെനിക്കെത്രയും അന്തരംഗത്തിൽ
അർത്ഥം: 

കമദേവനു തുല്യനായ എന്റെ ഭർത്താവേ, വാക്കുകൾ കേട്ടാലും. എന്റെ പുണ്യം കൊണ്ടാണ്  എനിക്ക് നീ ഭർത്താവായി വന്നത്. എനിക്കും കാമപീഡ ഏറുന്നു.