ചെമ്പട

ചെമ്പട താളം

Malayalam

സമദവിമതജനവികടമകുടപരിലുഠനകരണപടു

Malayalam

ശ്ലോകം
അഥാശു രാമം രവിവംശദീപം
രാജ്യാഭിഷിക്തം മുനയശ്ച പൗരാഃ
മഹാർഹജൂഡാതിവിരാജമാനം
തേ തുഷ്ടവുസ്തം സുമഹാസനസ്ഥം

രാജരാജേന്ദ്ര, ശ്രീരാമചന്ദ്ര, രാജീവനേത്ര

Malayalam

രാജരാജേന്ദ്ര, ശ്രീരാമചന്ദ്ര, രാജീവനേത്ര രാകേന്ദുവക്ത്ര!
നിൻപാദയുഗം സതതം സേവിച്ചു ജംഭാരിതുല്യം, കൂടെ മേവുന്നേൻ

അതിരുചിരയാം കാഞ്ചനമാലാ

Malayalam

ശ്ലോകം
ഭരതനെയഭിഷേകംചെയ്തുടൻ യൗവരാജ്യേ
നരവരവചനത്താൽ ധാതൃസൂനുസ്സമോദം
സുരവരവചനത്താൽ ദാമനീ വായുദത്തേ
കരതലമതിലേന്തിച്ചൊല്ലിനാൻ രാമനേവം

സോദര, രാമ മഹാമതേ നിന്റെ പാദസേവതന്നെ

Malayalam

സോദര, രാമ മഹാമതേ നിന്റെ പാദസേവതന്നെ വേണ്ടൂയെനിക്ക്
ഏതുമതിലരമില്ലിങ്ങനിക്കു സാധുഹിതാനന്ത സർവ്വശരണ്യ,
ആശരീരാവധി നിൻപാദസേവാം ദാശരഥ മമ ദേഹി മഹാത്മൻ!
താവകഭക്തനായുള്ള ഭരതന്നു യൗവരാജ്യത്തെ നൽകെന്നാര്യ!

ധർമ്മജ്ഞ ലക്ഷ്മണ എന്നോടുകൂടെ

Malayalam

ശ്ലോകം
അനന്തരം തത്ര കൃതാഭിഷേകഃ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്സഹജം വിലോക്യ
മനസ്യതീവാശു കുതൂഹലേന തം ലക്ഷ്മണം വാചമുവാച രാമഃ

പദം
ധർമ്മജ്ഞ ലക്ഷ്മണ എന്നോടുകൂടെ നിർമ്മല, യൗവരാജ്യത്തെ വഹിക്ക
ധന്യബലംകൊണ്ടും ശൗര്യത്തെക്കൊണ്ടും എന്നോടു തുല്യനാകുന്നു നീയല്ലോ
 

ജയജയ രാഘവ, രഘുകുലതിലക

Malayalam

ശ്ലോകം
ഭരതവചനമേവം കേട്ടുടൻ രാമചന്ദ്രൻ
കരുതി മതിയിൽ മോദം രാജരാജേന്ദ്രനപ്പോൾ
ഇനകുലനൃപവൃന്ദർമ്മന്ത്രിഭിർമ്മന്ത്രയിത്വാ
വിരവൊടഥ വസിഷ്ഠൻ ചൊല്ലിനാൻ രാമമേവം.

പദം
ജയജയ രാഘവ, രഘുകുലതിലക, ജയജയ സീതാനാഥാ,
ജയജയ, ധരണീനായക രാമ, ജയജയ കൗണപകാല,
ജയജയ സജ്ജനപാലനലോല, ജയജയ രഘുവരരാമ,
ജയജയ ദശരഥനന്ദനവീര, ജയജയ ധരണീനാഥ!

Pages