കിന്തു കഥയസി ഭോ രണഭീരോ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കിന്തു കഥയസി ഭോ രണഭീരോ, ത്വം തു വിരമ ഭയാൽ
ഹന്തഹന്ത മധുമഥനസുരാദികൾ
 
ചന്തമൊടു പൊരുവതിന്നു വരികിലു-
മന്തകന്റെ പുരിയിലാക്കുവനയി,
ചിന്ത തന്നിലില്ലസംശയം മമ.
 
ശങ്കയെന്നിയേ കണ്ടുകൊൾക രിപു-
ഭംഗമിന്നു ചെയ്തു സംഗരാങ്കണേ
 
സങ്കടങ്ങളാശു പോക്കുവനിഹ
കിങ്കര ഭടവർ, കിമിഹ താമസം?