സാദരംനീകേള്‍ക്കബാല

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സാദരംനീകേള്‍ക്കബാലസാധുശീലമമവാക്യം
മോദമോടിഹവസിക്കആദിതേയഗുരുസൂനോ?
 
നന്ദിയോടുഗൂഢശാസ്ത്രംഒന്നൊഴിയാതെകണ്ടെല്ലാം
സുന്ദരാംഗാ!പഠിപ്പിപ്പന്‍ഖിന്നതയതിന്നുവേണ്ട
 
നിങ്കലെനിക്കതിപ്രേമംഅങ്കുരിച്ചിതുനികാമം
ശങ്കയൊഴിഞ്ഞിനികാമംതിങ്കള്‍മുഖവരുംക്ഷേമം
 
എന്തുകൊണ്ടോഗുരുസൂനോബന്ധുവായിവര്‍ക്കുഞാനോ
എന്തിനെയുമീശ്വരനോപന്തിയാകുന്നിതുതാനേ