ത്രിപുട

ത്രിപുട താളം

Malayalam

ചൊല്ലാര്‍ന്നൊരുവില്ലാളികള്‍

Malayalam

ഹാഹാകാമിനി ദുര്‍ഗ്ഗണേഗുണനിധീരാമോഗതോവാവനം
ദേഹാര്‍ത്തിംകിമുവച്മിഭാഗ്യരഹിതഃക്രൂരോജ്ഞചൂഢാമണിഃ
രാമന്‍ലക്ഷ്മണനോടുപോമൊരുവിധം പീഢിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും
രമ്യാസീതയിതെങ്ങിനേ വനതലേ പോകുന്നുചന്ദ്രാനനാ

ശത്രുബലം കണ്ടു ഭയത്താൽ

Malayalam
ശത്രുബലം കണ്ടു ഭയത്താൽ ഇത്ഥം പറവതിനിഹ ഞാനും
ചെറ്റുമിളകീടുകയില്ലെന്നുറ്ററിവിൻ നിങ്ങൾ
ദേവകളോടും ദാനവരോടും വൈകുണ്ഠൻ വരികിലുമിഹ ഞാൻ
ഭീത്യാ നൽകീടുമോ സീതാം നഹി നഹി അതു നൂനം
ദാശരഥിം‌ തത്സഹജനെയും കീശരെയും മത്സഹജരെയും
ആശു വിലോകയതം മഹ്യം‌ നിശിചരരേ പോകാം
സൗധാഗ്രം‌പുക്കുടനവരെ അധുനാ കാണണമതു നൂനം
ബതകപികളും മനുജരുമായെന്നെതിരേയുധിനില്പാൻ

നക്തഞ്ചരനായക ജയ ജയ

Malayalam
ശ്രീരാമനേവമരുൾചെയ്തു മുമോച തൗ ദ്വൗ
പാരം ഭയത്തോടവർ പുക്കിതു രാജധാന്യാം
തം രാവണം വിരവിനോടു സമേത്യ നത്വാ
ദൂരേ സ്ഥിതൗ ചരിതമൂചതുരേവമപ്പോൾ
 
നക്തഞ്ചരനായക ജയ ജയ വൃത്രാരിവിലോകിത വിക്രമ!
ശത്രുഞ്ജയാശൂരജനേശ മൃത്യുഞ്ജയതുല്യ!
ശ്രീരാം തന്നുടെ സേനയിലാരാദാവാംഗതരായി
വീര തവ സഹജൻ വിഭീഷണനുരുതരപരുഷേണ
കണ്ടുപിടിച്ചുടനേ ഗത്വാ ചണ്ഡാംശുകുലേശൻ മുന്നം
കൊണ്ടുചെന്നേൾപ്പിച്ചിതു നൗ ദണ്ഡിതചണ്ഡരിപോ
ധർമ്മാത്മാവാകിയ രാമൻ നിർമ്മലതരഗുണഗണ നിലയൻ

മാതേയരുളുക ശാപമോക്ഷം

Malayalam
ശാപമേറ്റു സുരനന്ദനൻ വിളറി വീണിതന്നശനിയേറ്റ പോൽ
മാതൃശബ്ദമുരചെയ്‌വതിന്നു വഴി കണ്ടിടാതവനുഴന്നവാÿ
റാത്തമോഹമതിലാണ്ടു വീണു കദനക്കടൽ തിരയടിച്ചഹോ
ബോധമാണ്ടു നിജ മാതൃതുല്ല്യ യവളോടു ചൊല്ലിയിദ മർജ്ജുനൻ
 
മാതേയരുളുക ശാപമോക്ഷം തവ 
പുത്രനെ ഷണ്ഡനായ് തീർക്കരുതേ
 
( കാലം തള്ളി )
ഭേദമെന്തമ്മേ നിനക്കുമെൻ മാതൃക്കÿ
ളായ പൃഥക്കും പുലോമജക്കും
മാതൃഗമനമാം കിൽബിഷ ഗർത്തേ പÿ

ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ രക്തചുംബനം നല്‍കാൻ

Malayalam
ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ രക്തചുംബനം നല്‍കാൻ
മുറ്റും കരുത്തുവേണ്ടേ യൂദാസേ! പാനംചെയ്ക!
 
(പത്രോസിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ്‌)
നാളെ മൂന്നുരു എന്നെ തള്ളിപ്പറയും നീ
ആവോളം ശക്തി അതിന്നാർജ്ജിക്ക ഭുജിക്ക!

സ്നേഹമൊന്നുതാനെന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നൂ

Malayalam
സ്നേഹമൊന്നുതാനെന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നൂ
സദയം സ്വീകരിപ്പിനിതു സധീരം പാനംചെയ്യുവിൻ
നിറയട്ടെ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്പമായ്‌ വീഞ്ഞായ്‌
ഉറയട്ടെ രക്തമായ്‌ വളരട്ടെ വിനയമായ്‌

ഗുണവതി സുമുഹൂർത്തേ

Malayalam
ഗുണവതി സുമുഹൂർത്തേ തൂര്യഘോഷേ പ്രവൃത്തേ
ത്രിദശയുവതിനൃത്തേ ചാമലോദാര കീർത്തേഃ
സുഭഗമധുരമൂർത്തേ (കീർത്തേ എന്ന് പാഠഭേദമുണ്ട്) രാജ്ഞയാ ദേവഭർത്തുഃ
കരതല മലസാംഗ്യാശ്ചാരു ജഗ്രാഹ പാർത്ഥഃ

സോമവദന കൊമളാകൃതേ

Malayalam
സോമവദന കൊമളാകൃതേ! ഭവാന്‍
സാദരം കേള്‍ക്ക ദേവനാരി ഞാന്‍
 
കാമാധികസുന്ദര! നിന്നെക്കണ്ടതിനാലെ
പ്രേമമെനിക്കുള്ളില്‍ വളരുന്നു
 
മല്‍പ്രിയമൊഴിഞ്ഞൊരുനാളുമെന്നോ-
ടപ്രിയം ചെയ്കയില്ലെന്നും
 
അല്പമാത്രമിന്നൊരു സത്യം ചെയ്തീടാമെങ്കില്‍
ത്വല്‍പ്രിയതമയായി വസിച്ചീടാം

ജീവനായികേ! പോയിടുന്നേന്‍

Malayalam
ജീവനായികേ! പോയിടുന്നേന്‍ രണത്തിനായ്
മേവിടേണം അല്ലല്‍ തെല്ലുമില്ലാതെന്‍, വല്ലഭേ!
ആജന്മവൈരികളെ ഹനനം ചെയ്തിവന്‍ വേഗം
വിജയിയായ് വരും നൂനം, പ്രിയതമേ! ന സംശയം
സര്‍വ്വശക്തനാകും, ശര്‍വ്വാനുഗ്രഹമില്ലേ? ആ
പാര്‍വ്വതീശപാദയുഗ്മം ആശ്രയം നമുക്കെപ്പോഴും.

Pages