ശുക്രൻ

ശുക്രമഹർഷി

Malayalam

ദൈതേയകുലദീപ

Malayalam
ദൈതേയകുലദീപ! ദീനജനാവന! നീ 
ചേതസി  കോപിച്ചീടരുതേ 
ഏതവനിങ്ങനെ ചെയ്തുപദേശം 
ഏതുമറിഞ്ഞീല ഹേ ഹേതു ഞാൻ വീര !
 
ബാല്യമതിൽത്തന്നെ വല്ലാതെതീർന്നിവൻ 
വല്ലതുമിങ്ങനെ  ചൊല്ലുന്നതല്ല ഞാൻ 
നല്ലൊരുപദേശമല്ലൊ ചെയ്തതും 
ഇല്ല സുരേശ്വര! തെല്ലുമേ സംശയം 
 
ദാസനിവൻ ഗരുഡാസനൻ തന്നുടെ 
വാസന കളാവാൻ പ്രയാസമിതെത്രയും;

പറക പറക ദനുജരാജനന്ദന

Malayalam
പറക പറക ദനുജരാജനന്ദന !
പരിചിനോടു പരമാർത്ഥം 
 
പറയരുതാതുള്ളൊരു നാമത്തെ 
പറകിൽ പറയാതാക്കുമിദാനീം 
 
എന്തിനു നാരായണ എന്നിങ്ങിനെ-
ചൊല്ലുന്നു നാമമിങ്ങിനെ -
യോഗ്യമല്ല ബാലക!
 
ഇന്നിരണ്യനാമമെന്നു ചൊല്ലുവിൻ-
അല്ലെങ്കിൽ തല്ലുകൊള്ളുമേ-
യോഗ്യമല്ല ബാലക

നക്തഞ്ചരാധിപ തവ വാക്കു

Malayalam
നക്തഞ്ചരാധിപ തവ വാക്കു കർണ്ണപീയൂഷമാം 
നിത്യവും തവാജ്ഞയാലേ സത്തമ! ഞങ്ങൾ വാഴുന്നു
 
നിന്നുടയ ബുജബലം മൂന്നുലോകങ്ങളിലും 
മന്ദമെന്യേ വാഴ്ത്തീടുന്നു നന്ദനീയ ഗുണശീല !
 
ഐശ്വര്യമേറീടുന്ന നിൻ ബാലകാനാം പ്രഹ്ലാദനെ 
കുശലവിദ്യകളിന്നു ആയവണ്ണം പഠിപ്പിക്കാം

ശ്രവിക്ക നീ നരപാല മടിക്കാതിന്നിവള്‍തന്നെ

Malayalam
തതായയാതേര്‍വചനംകൃശോദരീ
മുദാപറഞ്ഞുനിജതാതനോടേ
തദാശുകേട്ടിട്ടുടനേമുനീശ്വരന്‍
യയാതിമാസാദ്യപറഞ്ഞിവണ്ണം
 

>

ദൈത്യകുലാധമ നിന്നുടെ

Malayalam
മാര്‍ത്താണ്ഡപ്രതിമാനകാന്തിരശുനാധാത്ര്യോദിതംകാരണം
ശ്രുത്വാദൈത്യകുലേന്ദ്രജാക്യതമിദംപുത്രീവിഷാദസ്യതല്‍
ഗത്വാകോപധഞ്ജയദ്വിഗണിതജ്യോതിര്‍മയസ്സത്വരം
ദൈത്യേന്ദ്രംപതിപദ്യരൂക്ഷനയനസ്ത്ര്യക്ഷപ്രഭാവോവദല്‍
 
ദൈത്യകുലാധമ നിന്നുടെ യോഗ്യതപാര്‍ക്കിലെത്രചിത്രം?
ദൈത്യകുലത്തിനുഗുരുവായതിനുടെ പ്രത്യുപകാരം വന്നിതുസഫലം
ദുഷ്ടജനത്തിനു ചെയ്തീടുംഗുണ-മൊട്ടുംനന്നല്ലെന്നിതുനൂനം
ഇഷ്ടമോടേറ്റംക്ഷീരം നല്‍കിലു-മഷ്ടികഴിച്ചഹി നല്‍കും ഗരളം
കൂപമതില്‍ബ ഹുകോപമൊടേറ്റം പാപമാനസ്സാം ശര്‍മ്മിഷ്ഠയുമതി

നല്ലതുവരികതവ

Malayalam
നല്ലതുവരികതവമുല്ലബാണോപമ
അല്ലലെന്യേചെന്നുകാൺകകല്യനാകുംപിതാവിനെ
 
(ദ്രുതകാലം )
വിപ്രജനംമദ്യമിനി-അല്പവുംസേവചെയ്തീടില്‍
അപ്രതിമകലുഷത്തോ-ടപ്പോഴേചേര്‍ന്നീടും
 
(വീണ്ടും പഴയ കാലം)
ക്ഷിപ്രമിനിച്ചെന്നുനീയുംത്വല്‍പുരേവാഴുകസുഖം

നാരിമൌലിമണിദേവയാനിയുടെ

Malayalam
നാരിമൌലിമണിദേവയാനിയുടെചാരുവാക്യകുതുകീതദാ
സാരമാര്‍ന്നമൃതജീവനീംകചനുനല്‍കിമാമുനിനിരാമയം
 
ചേരുമാറുജഠരംപിളര്‍ന്നുബഹിരേത്യനിന്നുപുനരത്ഭുതം
ധീരനായഗുരുഭൂതനേയുമസുവോടുചേര്‍ത്തവനുമൂചിവാന്‍

മാന്യശീലെ ശൃണു വാചം

Malayalam
തദോശനാസ്സാദരമംഗിരസ്സുതം
മുദാഹ്വയന്മന്ത്രവരണേസത്തമഃ
നിജോദരസ്ഥേനകചനേജല്പിതം
വചോനിശമ്യാത്മസുതാമഭാഷത
 
മാന്യശീലെശൃണുവാചംമാമകസുതേ!
ധന്യനാകുംകചനെഞാന്‍ഇന്നുനന്നായ്സ്മരിച്ചിതു
 
എന്നുടെജഠരേയവന്‍ഖിന്നതയാവസിക്കുന്നു
നന്നുനന്നുദൈവഗതിസുന്ദരാംഗീനിരൂപിച്ചാല്‍
 
മത്തരാകുംഅസുരന്മാര്‍മര്‍ദ്ദനംചെയ്തവന്‍തന്നെ
മദ്യമതില്‍ച്ചേര്‍ത്തെനിക്കുമധുരമൊഴിതന്നുനൂനം
 
അച്ഛനിലോകചനിലോഇച്ഛനിനക്കതിപാരം

ദണ്ഡകം

Malayalam
അംഭോജബാണരുചിദംഭോളിപാണിഗുരു-
ഡിംഭോതിധീരനുരുമന്ദം
തദനുപശുവൃന്ദം,സകലശുഭകന്ദം,
വനനികടമതിലവനു-മനിശമതുമേയ്ക്കുമള-
വതികഠിനബുദ്ധികളമന്ദം;
 
ദൈത്യെന്ദ്രഭൃത്യവരരത്യന്തരോഷമോടെ-
തിര്‍ത്തന്നുസംയതിഹനിച്ചു;
പുനരവര്‍നിനച്ചു,ശവമഥപൊടിച്ചു,
 
മധുസഹിതമാക്കിയതു-
നല്‍കിനിജഗുരുവിനഥ-
അവനുടനെടുത്തതുകുടിച്ചു.
 
നീലാംബുജാക്ഷിമണിമാലാ,കചന്‍നിയത-
കാലേവരാഞ്ഞുകവിപുത്രീ;
നളിനദളനേത്രീ,നയനസുഖദാത്രീ,

സാദരംനീകേള്‍ക്കബാല

Malayalam
സാദരംനീകേള്‍ക്കബാലസാധുശീലമമവാക്യം
മോദമോടിഹവസിക്കആദിതേയഗുരുസൂനോ?
 
നന്ദിയോടുഗൂഢശാസ്ത്രംഒന്നൊഴിയാതെകണ്ടെല്ലാം
സുന്ദരാംഗാ!പഠിപ്പിപ്പന്‍ഖിന്നതയതിന്നുവേണ്ട
 
നിങ്കലെനിക്കതിപ്രേമംഅങ്കുരിച്ചിതുനികാമം
ശങ്കയൊഴിഞ്ഞിനികാമംതിങ്കള്‍മുഖവരുംക്ഷേമം
 
എന്തുകൊണ്ടോഗുരുസൂനോബന്ധുവായിവര്‍ക്കുഞാനോ
എന്തിനെയുമീശ്വരനോപന്തിയാകുന്നിതുതാനേ

Pages