മനുജാധിപസുമതേശൃണുവചനം

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നഹുഷാത്മജനീയമാനതീരാവിദുഷീ
ബാലാശശാങ്കചാരുഫാലാ
കലുഷീകൃതമാനസാമനോജ്ഞാ
പുരുഷസ്തോമമണീംനൃപന്തമൂചേ
 
 
മനുജാധിപസുമതേശൃണുവചനം
മഹിതാഗമവസതേ
 
പനിമതിമുഖമമപാണിഗ്രഹണം
കനിവൊടുനീഇഹചെയ്തീടേണം
 
പരമകൃപാലയപരിചിതനീതേ
പരമപുരുഷംമമപതിയാക്കരുതേ

 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

രാജാവ്ദേവയാനിയെകിണറ്റില്‍നിന്നുംകൈപിടിച്ച്കയറ്റിയ ശേഷം പദം