അത്ഭുതമത്ഭുതമഭ്യസനം

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അത്ഭുതമത്ഭുതമഭ്യസനം  പരം 
അത്ഭുത മത്ഭുതമേ! 
സഭ്യേതരമായുള്ളൊരു വചനമി-
തഭ്യസിച്ചതോർത്താൽ !
 
ചണ്ഡാമർക്കരന്മാരേ! നിങ്ങൾ 
ഈവണ്ണമെന്തുചൊൽവാൻ?
ചണ്ഡപരാക്രമനാകിയൊരെന്നുടെ 
ദണ്ഡമേൽക്ക നൂനം 
 
എന്തിവനിങ്ങനെ ചൊൽവാൻ ഗുരുസുത !
ബന്ധമെന്തു ചൊൽക 
കൃന്തനമതുഞാൻ ചെയ്തീടും തവ 
ഹന്ത  ഹന്ത മൂഢാ!....
 
കഷ്ടമിതിവനുപദേശം ചെയ്ത 
നികൃഷ്ടനായ നീയ്യോ ?
ദുഷ്ട! നിനക്കിതിനുള്ളൊരു ദക്ഷിണ-
യഷ്ടികൊണ്ടുചെയ്‌വൻ