ചെമ്പട 16 മാത്ര

Malayalam

എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു

Malayalam
എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു മഹാത്മൻ
പോകുന്നേനിനി ഞങ്ങളിദാനീം
 
ഈക്ഷേസുരവരനന്ദന മേലിൽ
ജയതം സുമധുര ചാരുസുശീല!

 
 
സുഭദ്രാഹരണം സമാപ്തം.

രാജൻ ധർമ്മജ

Malayalam
ഉക്ത്വാചൈവം സ്വജനസഹിതൗ സാദരം രാമകൃഷ്ണാ-
വിന്ദ്രപ്രസ്ഥം തദനു മധുരാവേത്യ സംഹൃഷ്ടചിത്തൗ
ശുദ്ധാന്തസ്ഥാൻ കുശലമധികം സന്നതാൻ പാണ്ഡുപുത്രാൻ
ഭദ്രാപാർത്ഥൗ ഗമനകുതുകാദൂചതുശ്ചാരുവേഷാൻ
 
രാജൻ ധർമ്മജ! ഭീമഗുണാകര!
പാർത്ഥ മനോഹര, സുലളിത നകുല!
 
ബാല മനോഹര വിദ്വൻ സഹദേവ!
സ്വസ്തി ഭവതാമസ്തു മൽ പരിതോഷാൽ
 
അപി കുശലം മമ ജനനി! സുശീലേ!
കൃഷ്ണേ! തവ ഖലു ഭദ്രം ഭവതു
 
സ്വസ്തി ഭവതാമസ്തു മൽ പരിതോഷാൽ

മുല്ലസായക തുല്യ

Malayalam
മുല്ലസായക തുല്യ! വില്ലാളികുലമൗലേ!
കല്യാണാലയ നിന്നെ കലയേ അഹം
 
മല്ലലോചന നിന്നെ ചൊല്ലുന്നു ജനമെല്ലാം
വില്ലാളിതിലകനെന്നു അതിനാൽ കൗതുകം ജാതം

അമലഗുണവാരിരാശേ

Malayalam
അമലഗുണവാരിരാശേ, ഞങ്ങൾക്കിന്നു സുപ്രസാദം
നിൻഗതിയാരനുമുണ്ടോ  ചിന്മയ ഗ്രഹിച്ചീടുന്നു
 
ഉർവശീപ്രമുഖരാകും സ്വർവ്വനിതാജനങ്ങളെ
നിർവ്യാജം  കാണാമിദാനീം നിൻ കൃപയുണ്ടാകമൂലം
 
ഞങ്ങടെ ജനകനോടും മാതാവിനോടും കഥിക്ക
മാധവ, മറ്റാരുമിതു ബോധിക്കയില്ലെന്നറിക 

പാദയുഗം തേ സാദരമേഷ താത തൊഴുന്നേന്‍

Malayalam
അമ്ലാനുഭൂമിസുരഭക്തി ഭരേ ക്ഷിതീന്ദ്രേ
ധര്‍മ്മാനുരോധനിലയേ ബ്രുവതീതി താവല്‍
രുഗ്മാംഗദസ്യ തനയസ്സഹിതോ ജനന്യാ
സംപ്രാപ്യ തത്ര സവിധേ നിജഗാദ ചൈവം
 
പാദയുഗം തേ സാദരമേഷ താത തൊഴുന്നേന്‍
ഖ്യാതവിധിനാ ജന്മവും മേ സഫലം ജാതമധുനാ
 
ഏതുചെയ്തും മാതൃതാതന്മാരുടെ
മതം ചെയ്തു കൊള്‍വതിഹ ജാതന്മാരായാല്‍ സാദ്ധ്യം
 
നന്ദനന്മാരുണ്ടാമിനിയും ഉന്നതന്മാര്‍ ധന്യശീല
സത്യഭംഗം വന്നുവെന്നാകില്‍
 
തീരാ വംശത്തിനും ദുഷ്കൃതിദോഷം

നാഥാ ജനാര്‍ദ്ദന സാദരം ഭൂതദയ

Malayalam
മോഹിന്യാ വാക്യമേവം സപദി ചെവികളില്‍ പുക്കനേരം കഠോരം
മോഹിച്ചുര്‍വ്യാം പതിച്ചു ക്ഷിതിപതിരധികം വിഹ്വലസ്താപഭാരാല്‍
മോഹം തീര്‍ന്നാശു പിന്നെ പ്രണതജനപരിത്രാണശീലാ വിഭോ! മാം
പാഹി ശ്രീപദ്മനാഭ, ദ്രുതമിതി വിലലാപാർദ്ദിതം ദീനദീനഃ
 
നാഥാ ജനാര്‍ദ്ദന! സാദരം ഭൂതദയ
ബോധാനന്ദാത്മക ഹരേ!
 
കണ്ണുനീരല്പവും കണ്ണിലുളവാകാതെ
ഉണ്ണിയുടെ ഗളമധുനാ ഖണ്ഡിപ്പതുമെങ്ങിനെ ഞാന്‍?
 
ദുഷ്ടാത്മികേ, മോഹിനീ കഷ്ടമയ്യോ നിന്‍റെ മൊഴി
ദുഷ്ടജനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കിലും നിഷ്ഠുരമതീവ ഘോരം

Pages