പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

പ്രഹ്ലാദചരിതം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

വരിക സമീപേ വത്സാ

Malayalam
വരിക സമീപേ വത്സാ ! ഹേ പ്രഹ്ലാദ!
പരിതോഷമൊടു നീ ചിരകാലം വാഴ്ക 
അരുതരുതൊട്ടുമേ പിതൃവധഖേദം 
ദുരിതം ചെയ്താൽ വരുമോ നന്മകൾ?
വരമിനിവേണ്ടതു  വരണം ചെയ്താലും 
വിരവൊടു ഞാനും തരുവനതഖിലവും 
 
ചരണയുഗം മമ ശരണമെന്നോർത്തു 
മരുവുന്നോർക്കു ഞാൻ വരുമൊരാലംബനം 
മാന്യമതേ! ഭയശൂന്യനായ് വാഴ്ക നീ 
ഖിന്നത തീർപ്പാൻ ഞാൻ മുന്നിലുണ്ടെപ്പൊഴും 
നിന്നുടെ വംശം തന്നിലുള്ളവരെ-
ക്കൊന്നിടാ ഞാനിനി ധന്യശിഖാമണേ!
പരമേശ്വര! കിമു പുരഹര! കുശലം ?

പാഹി പാഹി കൃപാനിധേ ജയ

Malayalam

ഹിരണ്യപൂർവേ കശിപൗ ഹതേ തു
ഹിരണ്യഗർഭപ്രമുഖാസ്സുരൗഘാഃ
ശരണ്യമാസാദ്യ ഹരിർമുനീന്ദ്ര
വരേണ്യമേനം നൂനുവുസ്തവൗഘൈഃ

 

പാഹി പാഹി കൃപാനിധേ ജയ!
പാടിതാസുര വീര!
മോഹമാശു വിമോചയാമല!
മോദിതാഖില  ലോക! പലക!
ജയ ജയ ഹരേ! നരഹരേ!

ഭക്തവത്സല! ഭാവുകപ്രദ! സത്യരൂപ! സനാതന!
നിത്യമേവ ഭവൽ  പദാ൦ബുജ
ഭക്തിരസ്തു രമേശ ജയ ജയ
ഹരേ നരഹരേ !

ശേഷഭോഗിശയാന കേശവ
ഭീഷണാകൃതേ  മാധവ!
രോഷമാശു വിമോചയ തവ
ദ്വേഷണോ  ഹത ഏഷ ജയ ജയ
ഹരേ  നരഹരേ !

തൽക്കാലാനൽപകുപ്യത്സ്വവദനകുഹര

Malayalam
തൽക്കാലാനൽപകുപ്യത്സ്വവദനകുഹരപ്രോത്ഭവൽ ഘോരഘോര-
ബ്രഹ്മാണ്ഡോത്ഭേദചണ്ഡപ്രകട കടുരവ  ഭ്രാന്തദിക് ചക്രവാളം 
സ്തംഭം നിർഭിദ്യ സദ്യഃ ക്ഷിതധരസദൃശാദ്രുജ്ജ്വലൽ  ഭീഷ്മവർഷ്മാ 
ദൈത്യേന്ദ്രദ്ധ്വാന്തദൂരീകരണ ദിനകര: പ്രാദുരാസീന്ന്യസിംഹഃ

കേൾക്ക മേ ബലം താത

Malayalam
കേൾക്ക മേ ബലം താത! കേവലം ഭവാനും 
ഇക്കാണുന്ന ലോകത്തിനൊക്കെയുമേകൻ
 
ചൊൽക്കൊണ്ടീടുമവനെ ഉൾക്കമലം തന്നി-
ലാക്കിയെങ്കിലുടനേ നീക്കിടുമഴലുകൾ.
 
ചിത്സ്വരൂപനായവൻ മത്സരാദിവിഹീനൻ 
സത്സേവനീയൻ ഭക്തവത്സലൻ ദയാനിധി.
 
ലോകമതിലായവൻ ആകവേ നിറഞ്ഞവൻ 
ശ്രീകാന്തൻ നാരായണൻ മാ കുരു കോപം വൃഥാ

ആരെടാ ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ

Malayalam
ആരെടാ! ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ!
ബാലകാ! നിനക്കു-
ആരെടാ! ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ!
 
ആരെയും ബഹുമാനമില്ല 
വിചാരമില്ലിവനെന്നുവന്നിതു
 
കണ്ടുകൊൾക ദുരാശ! നിന്നുടെ 
കണ്ഠമിന്നസികൊണ്ടു സമ്പ്രതി 
രണ്ടത്താക്കി മുറിച്ചെടുത്തിടു-
മിണ്ടലില്ലതിനൊട്ടുമേ ദൃഡം.
 
എന്നിൽനിന്നധികം നിനക്കൊരു 
ധന്യനാരെട? ദുർമ്മതേ!
മന്നിലിന്നവനേവനെങ്ങിനെ 
എങ്ങിതെന്നു കഥിക്ക നീ പരം

ദാനവേന്ദ്ര ധരിക്ക നിന്നുടെ

Malayalam
ദാനവേന്ദ്ര ധരിക്ക നിന്നുടെ സൂനുതന്റെ വിചേഷ്ടിതം 
കാനനത്തിനകത്തുപുക്കഥ സൂനുവായതിൽ ഞങ്ങളും,
 
എത്തി ഞങ്ങൾ കഠാരകുന്തകടുത്തിലാദി  ധരിച്ചുടൻ 
ഒത്തുനിന്നവകൊണ്ടു നല്ലതരത്തിലമ്പൊടു കുത്തി വൻ-
 
ഹസ്തിവന്നു ചവുട്ടി സർപ്പവുമത്ര വന്നു കടിച്ചഹോ!
പത്തനത്തിലടച്ചു പട്ടിണി എത്രതന്നെ കിടത്തിയോ;
 
ഇർത്ഥമുള്ളോരു കർമ്മമാകവെ വ്യർത്ഥമായി തവാത്മജേ;
സത്യമേവവദിച്ചിടുന്നതിനു കൃത്യമാശു വിചിന്തയ

വിവിധനിധനോപായേഷ്വസ്മിൻ ഗതേഷു നിരർത്ഥതാ

Malayalam
വിവിധനിധനോപായേഷ്വസ്മിൻ ഗതേഷു നിരർത്ഥതാ 
ചകിതഹൃദയാ ദൈത്യാ ദൈതേശ്വരാന്തികമാഗതഃ 
തമഥ പുരത: കൃത്വാ ഭക്തം ഭൃശം  മുരവൈരിണഃ
പ്രണതിസഹിതം വാക്യം ചേദം സശങ്കമാവാദിഷുഃ

Pages