ദൈത്യവൈരി വിഷ്ണുതന്റെ ഭൃത്യനായ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ദൈത്യവൈരി വിഷ്ണുതന്റെ ഭൃത്യനായ നിന്നെ ഞങ്ങൾ 
ദൈത്യരാജനിയോഗേന  കൃത്യനാക്കിച്ചെയ്യുന്നുണ്ട്