കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ഭൃത്യർ.

Malayalam

ആരിതാരിതു നീലാംബരനുടെ

Malayalam
ഇത്ഥം ഘോരതരം നിശമ്യ വചനം ദ്വാരസ്ഥിതാസ്തേ ഭടാ
ബദ്ധാടോപമണഞ്ഞു ഹന്ത! നിഭൃതം ഗൃഹ്ണീതബദ്ധ്നീത ഭോ!
എന്നീവണ്ണമുരച്ചു വില്ലുമുടനേ കുത്തിക്കുലച്ചാകവേ
വാചാലാശ്ചപലാസ്സുരേന്ദ്രതനയം വാചന്തമൂചുസ്തദാ
 
 
ആരിതാരിതു നീലാംബരനുടെ
സോദരിയെ ഹഠേന ഹരിച്ചതും?

കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ

Malayalam
കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ നിന്നെ
കൊല്ലുന്നില്ല ഭയപ്പെടവേണ്ട
കഷ്ടവാക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നതിന്നൊരു
മുഷ്ടിപോലും സഹിക്കാത്ത കൂട്ടം
പുഷ്ടിയുള്ളോരു നിന്റെ ശരീരം
മൃഷ്ടമായി ഞങ്ങളഷ്ടികഴിക്കും

നിലിമ്പപരിപുകുലം പലതുമുണ്ടതു

Malayalam

പദം
നിലിമ്പപരിപുകുലം പലതുമുണ്ടതു
കലമ്പപലിതിനലം പെരുതുപൊരാ
നിലിമ്പപജനവൈരീ വൈരിദാരി വേണുദാരി അവ-
നലം പരിചിലിന്നു വെൽ വതിന്നു
ചൊല്ലി നന്നു മാസ്മനന്നു.
 

തിഷ്ഠ! ഹലായുധ! മുഷ്ടിയുദ്ധമിഹ

Malayalam

പദം

തിഷ്ഠ! ഹലായുധ! മുഷ്ടിയുദ്ധമിഹ
കർത്തുമദ്യ രേ ഭോ ഭോ
ഒട്ടും ഭയമയി നഹി യുധി ഞങ്ങൾ
പെട്ടെന്നിനി നിൻ തല കൊയ്തീടും
എടുത്തു ഗദ പടുത്വമൊടു നിൻഹതി
തടുത്തു വയം കടുത്ത കോപമൊടുടൻ
കിടത്തി യുധി നിന്നെ ഇന്നുതന്നെ കൊന്നു പിന്നെ യദി
പടുത്വമിഹ വാടാ നൃപതികീട
ഝടിതി മൂഢ! നീ ഗാഢം.

Pages