രംഗം 3 ലങ്ക രാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

ലങ്കയിൽ രാവണനും മണ്ഡോദരിയും രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൂതൻ വരുന്നത് കാണുന്നു. ഈ പതിഞ്ഞപദം ഇപ്പോൾ പതിവില്ല.