കാമസുന്ദരശരീരാ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആശോശ്രുത്യ പ്രണയമധുരാം ഭാരതീം ഭാരതീയാം
ദാരാ ദുരീകൃതപരിഭവാ ഗാഢമാലിംഗ്യ ഭംഗ്യാ
കാന്തം കാന്തിപ്രസരസുഭഗാ നിർജ്ജിതാ ലജ്ജയൈവം
വാചാം മോചാഫലരസമയീം പ്രാഹ തം സ്നേഹപൂർവം
 
 
കാമസുന്ദരശരീരാ! കാമദാ! പോരും മമ കാന്ത സന്താപം
പ്രേമകലഹഹേതു, സോമവിശദകീർത്തി-
സ്തോമാ! ചൊല്ലുവാൻ മമ കാമം ലജ്ജയേറുന്നു