ഇത്യുക്ത്വാ പ്രസഭ മതീവ ഭീഷണാംഗീ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഇത്യുക്ത്വാ പ്രസഭ മതീവ ഭീഷണാംഗീ
ദ്വേധാ തജ്ഝടിതി വിദാര്യ തോകമേകം
ദുദ്രാവ ദ്രുതമഥ സാ ദ്വിദൃക്ഷയാ തൽ
പാർത്ഥാനാം മലയപതിർ മ്മമജ്ജ മോഹേ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മലയത്തി സ്വന്തം മകനെ വലിച്ചുകീറി കൊല്ലുന്നു.