രംഗം 17 കുന്തിയും കൃഷ്ണനും മലയകുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു