നാരായണാ ഭവാൻ നേരേ ധരിച്ചാലും

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നാരായണാ! ഭവാൻ നേരേ ധരിച്ചാലും,
ഭാരതമലയന്റെ നാരിയെന്നടിയനെ
ദുർന്നയൻ സുയോധനൻ തന്നെ ഭയന്നെൻ കാന്തൻ
കൊന്നുപോയീനിൽക്കുന്ന പൊന്നുതമ്പുരാന്മാരെ
എന്നു കേട്ടുഴന്നോടി വന്നതാണടിയനും
പിന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടുന്നോർത്തു കൊള്ളേണമേ!