ഏഹി സൌമിത്രേ ഈഹിതം കുരു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കലുഷരജകവാക്യം ചാരവാചാ ഗൃഹീത്വാ 
ജനകനൃപതനൂജാം ത്യക്തുകാമോതിവേഗാല്‍
അതിരഹസിസുമിത്രാസൂനുമാഹൂയ രാമോ
നിജകുലചരിതം തത് പ്രേക്ഷ്യവാചം ബഭാഷേ
 
 
ഏഹി സൌമിത്രേ ഈഹിതം കുരു
നാഹിതം വദ മോഹിതനായി 
അനലശുദ്ധായാം ജനകജാതയെ 
വനമതിലാക്കി വരിക വത്സ നീ 
ഉരുതരാപവാദം പറയുന്നുപോല്‍
പുരവാസിജനം പരമബന്ധോ ഹേ 
വിധിയുമിന്നഹോ വിപരീതനായി
അധികഖേദവും സപദിയെന്തഹോ