പ്രസവസമയം വന്നു സപദി

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അഥാഭിഷിക്തസ്സ തു ശത്രുജേതാ
വാത്മീകജാതാശ്രമമാശു ഗത്വാ
നിശാനിവാസായ തദാ ന്യവാത്സീത്
പ്രസൂതികാലോഥ ബഭൂവ ദേവ്യാഃ
 
 
പ്രസവസമയം വന്നു സപദി സഞ്ജാതം
വസുമതിദേവീ പരിപാലയ മാം
 
സുകൃതവൈഭവാല്‍ സുതജനനവും
സുലഭാമാക്കേണം സുമതേ രാഘവ