കംസവധം

കേരളവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്റെ അനന്തരവനായ കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ (1735-1799) രചിച്ച ആട്ടക്കഥയാണ് കംസവധം. അരിഷ്ടാസുരവധം മുതൽ ജരാസന്ധയുദ്ധം വരെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണകഥയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. 
 
Malayalam

സാനന്ദം നടന്നു മന്ദം ഗാന്ദിനീ നന്ദനൻ

Malayalam
വിക്രാന്തം യുധി ശുക്രശിഷ്യമഹിതം ഹത്വാ തുരംഗാകൃതീം
ശക്രാദ്യൈർനിജമന്ദിരം ഗതവതി പ്രസ്തൂയമാനേ ഹരൗ
അക്രൂരസ്ത്വഥ ചക്രപാണിചരണാംഭോജം പരം ഭാവയൽ
നിഷ്ക്രാമത് പുളകാവൃതാഞ്ചിത തനു ഭക്ത്യാ പ്രതസ്ഥേ മുദാ
 
 
സാനന്ദം നടന്നു മന്ദം ഗാന്ദിനീ നന്ദനൻ പര-
മാനന്ദ മൂർത്തിയെ മുദാ ചിന്ത ചെയ്തു
കണ്ടാലാനന്ദമുണ്ടാകും കൊണ്ടൽവർണ്ണരാമന്മാരെ
കണ്ടിടാമഹോ നിതരാം ശോഭനം ഭജേ
ചഞ്ചലമണികുണ്ഡല പുഞ്ചിരി കടാക്ഷങ്ങളാ-
ലഞ്ചിതമാം തിരുമുഖം കണ്ടീടുന്നേൻ

ഇത്ഥം മുകുന്ദചരിതാമൃത (ധനാശി)

Malayalam
ഇത്ഥം മുകുന്ദചരിതാമൃതകീർത്തനേഷു
ബദ്ധൗത്സുകേന ച മയാ ചരിതം യദീയം
മന്ദേന കിഞ്ചിദപി വർണ്ണിതമത്ര ഭക്ത-
മന്ദാരകോ ദിശതു നന്ദസുതഃ ശുഭം നഃ

 

 
 
കംസവധം സമാപ്തം

നരപാലവര ഘോരം പൊരുതുവിരുതുകൾ

Malayalam
നരപാലവര ഘോരം പൊരുതുവിരുതുകൾ കരുതുമൊരു തവ
ഗുരുതരബലമെല്ലാമറിയാമിഹ വരിക മുഷ്ടികൾ കണ്ടാൽ
 
തിരിയുമരിബലമാരിതെന്നതു ധൈര്യവീര്യവിഹീന പോരിനു
നേരിടുന്നൊരു നിന്നെ വെല്ലുവൻ
 
അതിമൂഢ നൃപാധമ മതി ദുർമ്മോഹം

അതിമൂഢ ബലാനുജ മതി

Malayalam
കൃഷ്ണം സബലമായാന്തം 
ദൃഷ്ട്വാ കോപാരുണേക്ഷണം
യോദ്ധും കൃതമതിഃ കംസോ 
ബഭാഷേ തം രുഷാന്വിതഃ
 
 
അതിമൂഢ ബലാനുജ മതി ദുർമ്മോഹം 
ചതികൊണ്ടു സദാ യുദ്ധേജിതമാകുമോ
 
കെടുതാം നിന്നുടെ ധാർഷ്ട്യം ഝടിതി പൊടിപെടു-
മടവിചര പടുപടുവാകും മമ വീര്യമിഹ കണ്ടാലും ചടുല
 
ചാടിവന്നാകിൽ ഞൊടിയിടയിൽ അടികൂടുമൻപൊടു
ദുഷ്ടദുഷ്ട നികൃഷ്ടചേഷ്ടിത ധൃഷ്ടകഷ്ടനരിഷ്ടനല്ലഹം
 
വിദിതം മാധവ പോരിൽ വിഹിതമിതി തവ മതിയിലതിമദ-

യുദ്ധേ ബലേന സഹിതോ

Malayalam
യുദ്ധേ ബലേന സഹിതോ ജഗതാമധീശഃ
കൃഷ്ണസ്തദാ സുദൃഢമുഷ്ടിഭിരാത്തരോഷം
ചാണൂരമുഷ്ടികമുഖാൻ വിനിഹത്യ മല്ലാൻ
ക്ഷോണീവരേന്ദ്രസവിധം സമഗാജ്ജവേന

വേണ്ട ദുർമ്മദം ചാണൂര മുഷ്ടിക

Malayalam
വേണ്ട ദുർമ്മദം ചാണൂര മുഷ്ടിക വാക്കു-
കൊണ്ടു ജയിച്ചീടാ വീര നിങ്ങളെ വെല്ലുവൻ
 
രണ്ടുപക്ഷം നമുക്കില്ല കണ്ടുകൊൾക വീര്യമെല്ലാം
ഇണ്ടലെന്നിയേ പടയിൽ കണ്ടക മുഷ്ടികൾകൊണ്ടുവിരണ്ടു നീ
 
മണ്ടിടും ഭയമാണ്ടിടും കേളുണ്ടോ സന്ദേഹം വന്നീടുക
രേ രേ ഹേ മല്ലന്മാരേ വൈകാതെ വന്നീടിൻ

ദന്തിരാജനെക്കൊന്നതുമോർത്തുകാണുമ്പോൾ

Malayalam
ദന്തിരാജനെക്കൊന്നതുമോർത്തുകാണുമ്പോൾ
ഹന്ത ബാലന്മാരല്ലേതും മൽക്കരമുഷ്ടി
 
കിന്തു തടുത്തീടുമോടാ ചിന്തയ സമ്പ്രതി വാടാ
അന്തരമെന്നിയേ മൂഢാ ഹന്ത പരന്തവ കിം തരസാ ബത
 
ചിന്ത തേ പുനരന്ധത കൂട്ടും താഡനമതിനെന്നാകിലുമിഹ
രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ വീരന്മാരേ വരുവിൻ നേരേ

മല്ലന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ

Malayalam
മല്ലന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ പാർക്കിലെത്രയും
വല്ലവബാലന്മാർ ഞങ്ങൾ സംഗരത്തിന്നു
 
കല്ല്യരെന്നാലുമിന്നു തുല്യസമരം ചെയ്യുന്നു
കൊല്ലുവെൻ നിങ്ങളെ വന്നാൽ
 
കില്ലതിനില്ലതുമല്ലിഹ മല്ലക വല്ലാതേ ബഹു
ചൊല്ലാതെ നീ സല്ലാപേന ജയിക്കുമോ ചൊല്ലുക
 
രേ രേ ഹേ മല്ലന്മാരേ വൈകാതെ വന്നീടിൻ

രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ

Malayalam
ദന്താവളം യുധി നിഹത്യ രണപ്രചണ്ഡ-
മാകൃഷ്യ ദന്തയുഗളം ഖലു ഹസ്തിപാംശ്ച
ഭംഗ്യാ ഗതസ്സഹ ബലസ്സ തു രംഗദേശേ
തം പ്രോചുരുച്ചതരമച്യുതമേത്യ മല്ലഃ
 
രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ വീരന്മാരേ വരുവിൻ നേരേ
 
ഗോരസം കവർന്നുതിന്നും ഭീരുക്കളേ നിങ്ങളിന്നു
 
വീരന്മാരെപ്പോലെ വന്നു പോരിനെതീർത്തതു ചാരുതരം ബത
രേ രേ ഗോപാലന്മാരേ വൈകാതെ വീരന്മാരേ വരുവിൻ നേരേ

 

Pages