തിഷ്ഠ! ഹലായുധ! മുഷ്ടിയുദ്ധമിഹ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പദം

തിഷ്ഠ! ഹലായുധ! മുഷ്ടിയുദ്ധമിഹ
കർത്തുമദ്യ രേ ഭോ ഭോ
ഒട്ടും ഭയമയി നഹി യുധി ഞങ്ങൾ
പെട്ടെന്നിനി നിൻ തല കൊയ്തീടും
എടുത്തു ഗദ പടുത്വമൊടു നിൻഹതി
തടുത്തു വയം കടുത്ത കോപമൊടുടൻ
കിടത്തി യുധി നിന്നെ ഇന്നുതന്നെ കൊന്നു പിന്നെ യദി
പടുത്വമിഹ വാടാ നൃപതികീട
ഝടിതി മൂഢ! നീ ഗാഢം.