രാജസൂയം (തെക്കൻ)

Malayalam

ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം

Malayalam
ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം
ശ്രുത്വാബലേന ബലിനാ ച സഹോദ്ധവേന
ആമന്ത്ര്യ കാര്യമഖിലം ജഗദേകനാഥഃ
ശ്രീനാരദഞ്ച നൃപദൂതമവോചദേവം

ധർമജസവിധേ നാം തരസാ

Malayalam
ധർമജസവിധേ നാം തരസാ ചെന്നുടനങ്ങു
തന്മമതമഖിലവുമറിഞ്ഞു ചെമ്മേ പുനരുടനേ
സമ്മോദം പൂണ്ടു പറഞ്ഞു നിർണ്ണയിച്ചീടാം
ധർമഹേതുവിധർമകർമ കൽമഷഘ്നം മഖവും കാണാം
സമ്മതമിഹ കിം തവ വദ മാധവ
ശർമം നൽകണമഖിലർക്കും ദേവദേവ ഹരേ
പുരുഷോത്തമ ദേവകീനന്ദന ദേവവരാനുജശൗരേ

വ്യാപാദയിത്വാ യുധി

Malayalam

സമാപനശ്ലോകം
വ്യാപാദയിത്വാ യുധി വേണുദാരിണാം
സങ്കർഷണേനാശു ബലിഷ്ഠകർമ്മണാ
മുമോദ കൃഷ്ണായ സുഹൃൽഗണസ്തദാ
സ പാണ്ഡുപുത്രൈസ്സഹ പത്മലോചനഃ
 

ധൃഷ്ടനാകും എന്റെ വീര്യം

Malayalam

പദം
ധൃഷ്ടനാകും എന്റെ വീര്യം കേട്ടിട്ടില്ലെ?
ഒട്ടും ഭീതിയില്ലെനിക്കിന്നു നിർണ്ണയം
പെട്ടെന്നു സംഹരിപ്പൻ നിന്നെ ഇന്നു ഞാൻ
വിഷ്ടപേന്ദ്രൻ തന്നെ ബന്ധുവെന്നാകിലും.

മുള്ള ജനങ്ങൾ നിന്നെപ്പോലെ

Malayalam

മുള്ള ജനങ്ങൾ നിന്നെപ്പോലെ
ചാടുവാദമേവം ചൊല്ലുമോ ഹീ! ഹീ
വാടാ രണത്തിനു വീര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ
വാടാ നിന്നെ ഹനനം ചെയ് വനിന്നു ഞാൻ
(ഏഹി കൗണപേന്ദ്ര രേ രേ
ഏഹി കൗണപേന്ദ്ര)
 

കുണ്ഠതയില്ല രണത്തിലിനിക്കിന്നു

Malayalam

പദം
കുണ്ഠതയില്ല രണത്തിലിനിക്കിന്നു
ശുണ്ഠി നിന്റെ ബഹു വീര്യങ്ങൾ കാട്ടുക
കണ്ഠഭേദനം ചെയ്യും തവ ഞാൻ
ദശകണ്ഠതുല്യനെന്നു ബോധിച്ചിരിക്ക നീ.
(ഏഹി രൗഹിണേയ രേ രേ വാടാ
ഏഹി രൗഹിണേയ)
 

ധീരനാകുമെന്നുടെ വീര്യങ്ങൾ

Malayalam

പദം
ധീരനാകുമെന്നുടെ വീര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊൾക
ധരണീപതി മകുടാഞ്ചിതചരണം ചേദീശം അപ-
കരുണമവനെ രണധരിത്രിതന്നിൽ നിൻ
തരുണനവരജൻ ഹനിച്ചു ഹന്ത!
(രേ രേ യാദവാധമ വാടാ പോരിനു)

ചെനത്ത രിപു കനത്ത ബലമൊടു

Malayalam

പദം
ചെനത്ത രിപു കനത്ത ബലമൊടു യുധി-
കനത്ത ചില സ്വനത്തൊടേറുകിലുമിഹ
ക്ഷണത്തിലഹമിന്നു അവനെ വെന്നു
ആശു കൊന്നു പിന്നെ വനത്തിലുളവാകും
സത്വങ്ങൾക്കും ഇല്ല നീക്കം മോദമുണ്ടാം.
 

Pages