നിലിമ്പപരിപുകുലം പലതുമുണ്ടതു

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പദം
നിലിമ്പപരിപുകുലം പലതുമുണ്ടതു
കലമ്പപലിതിനലം പെരുതുപൊരാ
നിലിമ്പപജനവൈരീ വൈരിദാരി വേണുദാരി അവ-
നലം പരിചിലിന്നു വെൽ വതിന്നു
ചൊല്ലി നന്നു മാസ്മനന്നു.