ചൊടിച്ചവന്മദമുള്ളിൽ നടിച്ചീടും

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചൊടിച്ചവന്മദമുള്ളിൽ നടിച്ചീടും രിപുക്കളെ
പിടിച്ചു മസ്തകം തല്ലിപ്പൊടിച്ചീടുന്ന
 
തടിച്ചമൽഗദകൊണ്ടിട്ടടിച്ചു നിൻതലയിപ്പോൾ
ഉടച്ചീടും രണഭുവി മടിച്ചീടാതെ