താഡനം മുസലേന മൂർദ്ധ്നി

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

താഡനം മുസലേന മൂർദ്ധ്നിപതിയ്ക്കുമപ്പൊഴുതെന്നിയെ
മൂഢവാനര നിന്റെ ഗർവമടങ്ങുകില്ലൊരു നാളുമേ.