ബലരാമൻ

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ

Malayalam

എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു

Malayalam
എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു മഹാത്മൻ
പോകുന്നേനിനി ഞങ്ങളിദാനീം
 
ഈക്ഷേസുരവരനന്ദന മേലിൽ
ജയതം സുമധുര ചാരുസുശീല!

 
 
സുഭദ്രാഹരണം സമാപ്തം.

രാജൻ ധർമ്മജ

Malayalam
ഉക്ത്വാചൈവം സ്വജനസഹിതൗ സാദരം രാമകൃഷ്ണാ-
വിന്ദ്രപ്രസ്ഥം തദനു മധുരാവേത്യ സംഹൃഷ്ടചിത്തൗ
ശുദ്ധാന്തസ്ഥാൻ കുശലമധികം സന്നതാൻ പാണ്ഡുപുത്രാൻ
ഭദ്രാപാർത്ഥൗ ഗമനകുതുകാദൂചതുശ്ചാരുവേഷാൻ
 
രാജൻ ധർമ്മജ! ഭീമഗുണാകര!
പാർത്ഥ മനോഹര, സുലളിത നകുല!
 
ബാല മനോഹര വിദ്വൻ സഹദേവ!
സ്വസ്തി ഭവതാമസ്തു മൽ പരിതോഷാൽ
 
അപി കുശലം മമ ജനനി! സുശീലേ!
കൃഷ്ണേ! തവ ഖലു ഭദ്രം ഭവതു
 
സ്വസ്തി ഭവതാമസ്തു മൽ പരിതോഷാൽ

അത്രയുമതെല്ലെടോ ചിത്രമിതു മാധവ

Malayalam
അത്രയുമതെല്ലെടോ ചിത്രമിതു മാധവ
കരിതുരഗരോമങ്ങൾ കൃത്തമാക്കി
 
സമരഭുവി സർവ്വദാ വീണിതാ കിടക്കുന്നു
എത്രയും നമ്മുടയ പാർത്ഥനതിവീരൻ

കുത്രവദ കുത്രവദ വൃത്രാരിപുത്രനാം

Malayalam
ഇത്ഥം ബ്രാഹ്മണരും പറഞ്ഞു നടകൊള്ളുന്നോരവസ്ഥാന്തരേ
ശ്രുത്വാ പാർത്ഥവിചേഷ്ടിതാനി പരുഷാനുദ്യൽ ഗദാ ഭീഷണം
ദ്വീപാദാത്മപുരീം പ്രവിശ്യ വിഹസൻ കോപാദ്വിധക്ഷന്നിവ
ത്രൈലോക്യം മുസലീ ജഗാദ വചനം പാദാനതം സോദരം
 
കുത്രവദ കുത്രവദ വൃത്രാരിപുത്രനാം
ശത്രുവരനെ ക്ഷണം സംഹരിച്ചീടുവൻ
 
യാദവശിഖാമണേ! കഷ്ടമവനെ പുരാ
സൽക്കരിച്ചന്തഃപുരത്തിങ്കൽ വച്ചതും
 
ഒട്ടും നമുക്കൊരു വിചാരവുമില്ലെന്നു
മൂന്നുലോകത്തിലും പ്രസിദ്ധമല്ലോ

 

നിൽക്ക നിൽക്കട മർക്കടാധമ

Malayalam

ശ്ലോകം:
ഇതി കപികുലവീരൻ ഘോരഹുംകാരനാദൈ-
രതിവിപുലശരീരൻ കാനനാന്തം മുഴക്കി
അടൽ കരുതിയണഞ്ഞൂ നാരിമാരെപ്പിടിപ്പാൻ
തുടരുമളവുകോപാൽ കാമപാലോ ബഭാഷേ.

പദം:
നിൽക്ക നിൽക്കട മർക്കടാധമ കാൽക്ഷണം മമ മുന്നിൽ നീ
പോക്കുവൻ തവ ജീവിതം മമ വജ്രമുഷ്ടികളാലെടാ
ഉഗ്രനാം നരകാരി തന്നുടെയഗ്രജൻ ബലനേഷ ഞാൻ
ശക്തനെന്നു ധരിക്ക മർക്കടമൂഢകീട ശിഖാമണേ
പുഷ്കരാക്ഷികളോടു ഭീഷണി നന്നുനന്നിഹ ദുർമ്മതേ
മുഷ്കരം മുസലായുധം മമ കാൺക ശത്രു വിമർദ്ദനം.

Pages