യാഗം നടക്കുന്ന വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞിടാന്‍

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രണ്ടാമന്‍:
യാഗം നടക്കുന്ന വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞിടാന്‍
യോഗം തനിക്കു ലഭിച്ചതില്ലേ വിപ്രാ
വേഗം ഗമിക്കുക ഭൂമീ സുരന്മാര്‍ക്കു
നാകം നരപാല ഗേഹം ധരിക്കടോ