സത്വരം ധര്‍മ്മാത്മജനെന്തൊരു

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഒന്നാമന്‍:
സത്വരം ധര്‍മ്മാത്മജനെന്തൊരു കാരണം
അദ്ധ്വരമൊന്നു നടത്തുവാനാരണാ?