ഭോ ഭോ സുരേശ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭോ ഭോ  സുരേശ! ജയ താതനും നീയുമായി
കന്യാപ്രദാനസമയം സമയംകുരു മഹാത്മൻ!