ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ (പച്ച)

Malayalam

ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം

Malayalam
ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം
ശ്രുത്വാബലേന ബലിനാ ച സഹോദ്ധവേന
ആമന്ത്ര്യ കാര്യമഖിലം ജഗദേകനാഥഃ
ശ്രീനാരദഞ്ച നൃപദൂതമവോചദേവം

എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു

Malayalam
എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു മഹാത്മൻ
പോകുന്നേനിനി ഞങ്ങളിദാനീം
 
ഈക്ഷേസുരവരനന്ദന മേലിൽ
ജയതം സുമധുര ചാരുസുശീല!

 
 
സുഭദ്രാഹരണം സമാപ്തം.

യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ

Malayalam
യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ
അഗ്രജ! വൃകോദര സോദരൻ തന്നുടെ
 
വീര്യഭുജസാരങ്ങൾ കാൺക കാൺക
വപ്രങ്ങളിൽ കഠിനമസ്ത്രം തറച്ചു ബത
 
ക്ഷിപ്രം വിറച്ചു വിലസീടുന്നു കാൺക
യുദ്ധാജിരത്തിങ്കലെങ്ങുമില്ലാ വിഭോ!
 
യോദ്ധാക്കൾ തങ്ങടെ രുധിരാലേശം
നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹവും കാൺക നീ
തുംഗബലമവനുടെ യുദ്ധമതിസുഭഗം

വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ

Malayalam
വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ നിന്നരികിൽ
സർവ്വദാ വസിക്കയല്ലേ അവനുടയ
 
ബാഹുബലമുണ്ടോ ശിവശിവ!
വിപൃഥു സഹിക്കുമോ?
(സഹിക്കുന്നു - എന്ന് പാഠഭേദം)

ഉത്സവാവധൗ വീര

Malayalam
ഉത്സവാവധൗ വീര! സഹചരിയും നീയുമായി
വിരവോടെ ഗമിക്കേണം യോദ്ധാക്കൾ തടുത്താൽ നീ
 
അവരെ സംഹരിക്കൊല്ലാ ഗമിക്കുന്നേൻ അഹം ഇപ്പോൾ
ഉടനെയിനി തവ നികടേ വന്നീടാം

കേട്ടാലും വചനം സഖേ മാനവമൗലേ

Malayalam
നാകാധിപേ തദനു സാകമമർത്ത്യസംഘൈഃ
സ്വർഗ്ഗം ഗതേ പ്രമദ ഭാരതരംഗിതാത്മാ
സന്തോഷിതം കൃതവിവാഹ മുവാച ധീരം
വാചം തദാ സുമധുരം ജഗദേക വീരം
(ജഗദേകനാഥഃ എന്ന് പാഠഭേദം ഉണ്ട്)
 
കേട്ടാലും വചനം സഖേ മാനവമൗലേ
സ്ഫീതമാം തവ ഭാഗ്യം സുകരമായി വിവാഹവും
 
നിയതിവൈഭവമുണ്ടോ പാരിലൊരുസൂരി അറിയുന്നു?
താതൻ ദേവരാജാവും ത്രിദശമാനിനിമാരും
 
ദേവമാമുനിവൃന്ദവും ദേവവൃന്ദവുമീവണ്ണം
മുന്നം മന്നിലെങ്ങാനും തനിയെ വന്നിതോ മോദാൽ

Pages