ചെമ്പ 20 മാത്ര

Malayalam

അത്രയുമതെല്ലെടോ ചിത്രമിതു മാധവ

Malayalam
അത്രയുമതെല്ലെടോ ചിത്രമിതു മാധവ
കരിതുരഗരോമങ്ങൾ കൃത്തമാക്കി
 
സമരഭുവി സർവ്വദാ വീണിതാ കിടക്കുന്നു
എത്രയും നമ്മുടയ പാർത്ഥനതിവീരൻ

യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ

Malayalam
യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ
അഗ്രജ! വൃകോദര സോദരൻ തന്നുടെ
 
വീര്യഭുജസാരങ്ങൾ കാൺക കാൺക
വപ്രങ്ങളിൽ കഠിനമസ്ത്രം തറച്ചു ബത
 
ക്ഷിപ്രം വിറച്ചു വിലസീടുന്നു കാൺക
യുദ്ധാജിരത്തിങ്കലെങ്ങുമില്ലാ വിഭോ!
 
യോദ്ധാക്കൾ തങ്ങടെ രുധിരാലേശം
നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹവും കാൺക നീ
തുംഗബലമവനുടെ യുദ്ധമതിസുഭഗം

വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ

Malayalam
വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ നിന്നരികിൽ
സർവ്വദാ വസിക്കയല്ലേ അവനുടയ
 
ബാഹുബലമുണ്ടോ ശിവശിവ!
വിപൃഥു സഹിക്കുമോ?
(സഹിക്കുന്നു - എന്ന് പാഠഭേദം)

യാദവശിഖാമണേ

Malayalam
യാദവശിഖാമണേ!  മായയാൽ ഞങ്ങളെ
മോഹാംബുധാവജിത, താഴ്ത്തുന്നിതല്ലോ
 
ദേവകീതനൂജയാം ദേവ തവ സോദരിയെ
സാദരം മമ താനയനർജ്ജുനനു  നൽകഹോ
 
കിം ഭോ സുഖം സുമുഖാ കിം ഭോ സുഖം
ലോകേശ സുമതേ ലോകേശ സുമതേ

കിം ഭോ സുഖം സുഭഗാ

Malayalam
പദ്മനാഭനഥ ഭാമയോടുമലസാംഗി  ഭാമിനി വിദർഭജാ-
ദേവിയോടുമതികൗതുകേന വസുദേവരോടുമുടനഞ്ജസാ
ദേവകീച യദുവീരരിൽ  ചിലരുമായി രാജപുരമേയിവാ-
നാഗതം  വലനിഷൂദനം വചനമാദദേ കലിതഗൗരവം
 
കിം ഭോ സുഖം സുഭഗാ ദേവേശ  സുമതേ!
അംഭോധിഗംഭീര ജംഭമദഹാരിൻ!
 
അദ്യ തവ തേജസാ വിദ്യോതമാനമിദം
സദ്യോ ഗൃഹം മമ ഹി പൂതമായി വിഭോ!
 
ദേവമുനിവൃന്ദവും വന്നതും നമ്മുടെയ
വൈഭവം കൊണ്ടല്ലാ നിൻ കൃപയിതല്ലോ

 

സാഹസികള്‍ ആരിവിടെ പോരിനു

Malayalam
ആയോധനേ വിജിതമാശര രാജപുത്ര-
ശത്രും വിബുദ്ധ്യബലിനാ കുശനാമകേന
സീതാപതിസ്സതതഗാത്മാജ മഭ്യയുങ് ക്ത
സംപ്രാപ്യ വത്സനികടം ജഗദേ ഹനുമാന്‍
 
 
സാഹസികള്‍ ആരിവിടെ പോരിനു തുനിഞ്ഞതും 
മോഹേന ചാ ആകുലിത ഹൃദയരോവാ
 
അനിലസുതന്‍ അഹമെന്നു ധരിച്ചീടുവിന്‍ ബാലരേ
ജലനിധി കടന്നോരു വാനരനഹം
ചമ്പ ( 10 )
ഘനതരപരാക്രമികള്‍ ആയനിശീചാരികളെ
രണഭുവി സമൂഹേന മര്‍ദ്ദനകരന്‍ ഞാന്‍

 

Pages