വീരനെങ്കിലോ ചോരണം

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വീരനെങ്കിലോ ചോരണംചെയ്തതിൻ
കാരണം കിമു ഹന്ത ദുരാത്മൻ