സ്നേഹമൊന്നുതാനെന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നൂ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സ്നേഹമൊന്നുതാനെന്റെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നൂ
സദയം സ്വീകരിപ്പിനിതു സധീരം പാനംചെയ്യുവിൻ
നിറയട്ടെ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്പമായ്‌ വീഞ്ഞായ്‌
ഉറയട്ടെ രക്തമായ്‌ വളരട്ടെ വിനയമായ്‌
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

എല്ലാവർക്കും അപ്പവും വീഞ്ഞും നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, യൂദാസിനെ നോക്കുന്നു