ഹന്ത രാമ മഹാമതേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഹന്ത രാമ മഹാമതേ! ഹഹ പങ്‌ക്തിരഥമഹീപാലകൻ
ബന്ധുവത്സലനിന്ദ്രലോകമുപേയിവാൻ മേ സഖാ.
അസ്തു സ്വസ്തി നിനക്കു രാഘവ യാമിയെന്റെ നിവാസം ഞാൻ
രാമ നീ മനതാരിലെന്നെ നിനയ്ക്കുമളവിഹ എത്തുവൻ
അർത്ഥം: 

യാമി=ഞാൻ പോകുന്നു