മല്ലികാസായകനെന്നെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മല്ലികാസായകനെന്നെക്കൊല്ലുമിന്നുതന്നെ
വല്ലഭനായില്ലായ്കിൽ കല്യാണാലയ