പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും വപുസ്സും 
സംഗ്രാമപാടവമതും ത്വയി കാകയാലേ
ഉണ്ടായ ബാലിശമൊരാശയതിൻ നിമിത്തം 
ഉണ്ടായതീദൃശമതൊക്കെയു മോർത്തിടുമ്പോൾ