മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ നന്ദനീയാ
മോക്ഷം തരുന്നിതൊരു വർഷമതും കഴിഞ്ഞാൽ
ഷണ്ഡത്വമാർന്ന തനു പൂർവ്വമവസ്ഥ യെക്കൈÿ
ക്കൊണ്ടീടുമർക്കരുചി പോലെഴുമാഭയാളും
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

വിരുത്തം പോലെ