ഉർവ്വശി

ദേവസുന്ദരി

Malayalam

അജ്ഞാതവാസമതിലിത്തനു

Malayalam
അജ്ഞാതവാസമതിലിത്തനു നിൻ പ്രഭാവം 
മറ്റാരുമൊന്നറിവതിന്നൊരുപോതു മാർഗ്ഗം
ഉണ്ടാക്കിടാതെ ഗുണമാർന്നു ഭവിച്ചിടും തേ
ഇശ്ശാപമോക്ഷമതു നേടുക ചാരുശീലാ
 
അപ്രസൂതയെന്നാകിലു മെൻപ്രിയ
പുത്രാ നിന്നുടെ യമ്മയായതിൽ
സപ്രമോദയിന്നറിവൂ മാതൃ മÿ
നസ്സറിയുന്നൊരു സായൂജ്യം
 
താതനോ പുത്രനെന്നോ യാതൊരു 
ബന്ധമില്ലാതെ ബാന്ധവങ്ങളാൽ
ശപ്ത യെനിക്കൊരു മോചനമരുളിയ 
പുത്രാ തേ ബഹു സ്വസ്ഥ ി ഭവ
 

പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും

Malayalam
പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും വപുസ്സും 
സംഗ്രാമപാടവമതും ത്വയി കാകയാലേ
ഉണ്ടായ ബാലിശമൊരാശയതിൻ നിമിത്തം 
ഉണ്ടായതീദൃശമതൊക്കെയു മോർത്തിടുമ്പോൾ

മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ

Malayalam
മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ നന്ദനീയാ
മോക്ഷം തരുന്നിതൊരു വർഷമതും കഴിഞ്ഞാൽ
ഷണ്ഡത്വമാർന്ന തനു പൂർവ്വമവസ്ഥ യെക്കൈÿ
ക്കൊണ്ടീടുമർക്കരുചി പോലെഴുമാഭയാളും

നിൽക്കവിടെങ്ങു ഗമിപ്പൂ

Malayalam
നിൽക്കവിടെങ്ങു ഗമിപ്പൂനീയിÿ
ന്നെന്നെ നൃശംസിച്ചവനേ കുമതേ
വാഞ്ഛന വാനോളം വലുതാക്കി 
വഞ്ചന ചെയ്തു ഗമിപ്പാനോ
 
( കാലം താഴ്ത്തി )
കോർത്തുകരങ്ങൾ നന്ദന വാടിയിÿ
ലാമോദത്തോടലഞ്ഞതും
മധുരം മൃദു ഭാഷണങ്ങളാലെൻ 
മനതാരിതൾ നീ കവർന്നതും
 
കുങ്കുമപുഷ്പ പരാഗമടർത്തതു 
തിലകക്കുറിയായ് ചാർത്തിയതും
ആരാമത്തിൽ നിന്നാമ്പൽപ്പൂ 
നുള്ളിയെടുത്തണിയിച്ചതുമഖിലം
 

പാർത്ഥാ നിൽക്കുക പ്രേമാർത്ഥിനി

Malayalam
പാർത്ഥാ നിൽക്കുക പ്രേമാർത്ഥിനി ഞാൻ 
കൈവെടിയരുതേ നീ,
ശ്രുതിലയമാർന്നവിപഞ്ചിക തൻ സ്വര 
തന്ത്രികൾ പൊട്ടിച്ചീടരുതേ
എന്നന്തരംഗ ഭൃംഗങ്ങൾ തീർക്കും 
ഝംകാരങ്ങൾ കേൾപ്പീലേ
 
കല്ലിൽ കന്മദമൂറില്ലേ മുള്ളും പൂവണിയില്ലേ കാറൊളി
വിണ്ണും നിറവില്ലണിയില്ലേ, നിന്നുള്ളിൽ കനിവോലും മനമില്ലേ
 
തളരും തനു വിറ കൊൾവൂ,പാർത്ഥാ, 
മാറോടണയുക വൈകരുതേ

വൈരികളിൽനിഏന്നമർത്യരെ

Malayalam
വൈരികളിൽനിഏന്നമർത്യരെ പാലിച്ച
ഭൂപതിമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാക നീ
ദുഷ്യന്തരാജന്റെ ചിത്രമിതെൻ സഖി
ചിത്രലേഖാഖ്യയാ ലാലേഖിതം
 
ദിനനാഥകുലനാഥനായ ദിലീപൻ 
രഘുരാജ താതനിവനറിഞ്ഞീടുക.
ഭൂപൻ നഹൂഷനെ ചൈതന്യവാനായ് രÿ 
ചിചിരിക്കുന്നിതാ ചിത്രരഥൻ.
 
മന്നരിൽ മന്നനീ യുന്നത ശീർഷനെ
നീയറിയാതിരുന്നീടുകില്ല.
മിഥുനങ്ങളായ് പ്രേമസോമരസാബ്ധിയിൽ
എത്രസംവത്സരം നീന്തി ഞങ്ങൾ
മൂന്നു ലോകങ്ങളിൽ ആരറിയാതുള്ളൂ

അമരാവതിയിൽ വന്ന ധരണീപതിമാരുടെ

Malayalam
അമരാവതിയിൽ വന്ന ധരണീപതിമാരുടെ                
ചിത്രപടങ്ങൾക്കാധാരം 
പോരൂ നാമീ ചിത്രശാലയിൽ
വാഴാം ശീത നിശീഥിനിയിൽ

വജ്രായുധനെ ജയിച്ച നരേന്ദ്രനെ

Malayalam
വജ്രായുധനെ ജയിച്ച നരേന്ദ്രനെ 
മതിശേഖരനോടമർ ചെ്‌യ്ത ധീരനെ
വിശ്രുത ഗാണ്ഡീവധാരിയെ മമ മാനസ
ചോരനെ കാണുവാനാഗത ഞാൻ
ഞാതഴമ്പാർന്ന നിൻ ദീർഘ ബാഹുക്കളിൽ 
അർപ്പിച്ചീടുന്നിതാ ഞാനെന്നെയും
 
ഗാണ്ഡീവ ഞാണിൽ ശരങ്ങൾ തൊടുത്തു നിൻ 
ആഹവ വിക്രമ വിസ്മയം കണ്ടു ഞാൻ
വൈരീ ശരനിവഹങ്ങൾ പ്രസൂനമായ് 
നിൻ മെയ്യിലണിയുന്ന കണ്ടു ഞാനും
നീ ചെയ്ത രണതാണ്ഡവങ്ങൾ കണ്ടു 
കണ്ടീല എങ്കിലോ നിന്നെമാത്രം
പൊന്നിൻ കവചമഴീഞ്ഞവിരിമാറിൽ 

വൈണിക നൈപുണ്യമെന്നോളമവനു

Malayalam
വൈണിക നൈപുണ്യമെന്നോളമവനു ധÿ
നുഷ്‌ക്കല തന്നിലുണ്ടോ സഖീ ചൊല്ലു നീ,
നടനത്തികവെനിക്കുള്ളപോലിന്നവÿ
നടരിൽ മികവേറ്റമുണ്ടോ സഖി,
അവനെന്നു ചൊന്നവൻ അവലോകിതേശ്വരൻ, 
അർജ്ജുനനെന്നറിവീലയോ നീ?
 
ആരുഢരഥനായി ഗാണ്ഡീവധാരിയായ് 
വിമത നിഷൂദന നടന പ്രിയൻ തന്റെ
യുടൽ കണ്ടു ഞാൻ പണ്ടു മുനി മാനസങ്ങളെ 
കളിയായ് കളിച്ചതിൻ ഫലമെന്റെ രുജ പൂണ്ട കരളിന്നറിഞ്ഞൂ സഖീ,
 
ഭംഗം വരാതെന്റെ കബരീഭരമഴിÿ
ച്ചംഗപടവും ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തുള്ള തുÿ

കുമുദിനി ശ്വേത തുഷാര മൃദു സ്മിതം

Malayalam
കുമുദിനി ശ്വേത തുഷാര മൃദു സ്മിതം തൂകിലസിക്കുന്ന ചന്ദ്രികയിൽ
തൂവൽക്കിടക്കവിരിപ്പിൻ ചുളിവിലെ പൂവുകൾ വാടിക്കരിഞ്ഞരാവിൽ
ജാലക യവനിക നീക്കി വാർതിങ്കളിൽ മുഖമൊന്നുകണ്ടവളുർവശിയും
 
ലാസ്യങ്ങൾ തത്തും ചിലമ്പൊലിയിലപതാളച്ചുവടൊലി ചിന്തിയതും
അർജ്ജനനല്ലെ ന്നറിവായ മാത്രയുപധാനവും വെടിഞ്ഞവൾ കേണതും
നീലിമ നീരായി വാർന്നതും ലോചനം ശോണിമ പൂണ്ടതുമെന്തുമൂലം?
 
ഗാണ്ഡീവചാപമോ തൂണീരമോ മദനാഭ വിതറുന്ന പൂന്തനുവോ
യുദ്ധനൈപുണ്യവും നൃത്തസാമർഥ്യവും ഒത്തൊരു പാദാരവിന്ദങ്ങളോ

Pages