ശാപമോചനം

സദനം കെ ഹരികുമാരൻ രചിച്ച ആട്ടക്കഥ

Malayalam

അജ്ഞാതവാസമതിലിത്തനു

Malayalam
അജ്ഞാതവാസമതിലിത്തനു നിൻ പ്രഭാവം 
മറ്റാരുമൊന്നറിവതിന്നൊരുപോതു മാർഗ്ഗം
ഉണ്ടാക്കിടാതെ ഗുണമാർന്നു ഭവിച്ചിടും തേ
ഇശ്ശാപമോക്ഷമതു നേടുക ചാരുശീലാ
 
അപ്രസൂതയെന്നാകിലു മെൻപ്രിയ
പുത്രാ നിന്നുടെ യമ്മയായതിൽ
സപ്രമോദയിന്നറിവൂ മാതൃ മÿ
നസ്സറിയുന്നൊരു സായൂജ്യം
 
താതനോ പുത്രനെന്നോ യാതൊരു 
ബന്ധമില്ലാതെ ബാന്ധവങ്ങളാൽ
ശപ്ത യെനിക്കൊരു മോചനമരുളിയ 
പുത്രാ തേ ബഹു സ്വസ്ഥ ി ഭവ
 

പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും

Malayalam
പൂരൂരവസ്സിനുടെ കാന്തിയെഴും വപുസ്സും 
സംഗ്രാമപാടവമതും ത്വയി കാകയാലേ
ഉണ്ടായ ബാലിശമൊരാശയതിൻ നിമിത്തം 
ഉണ്ടായതീദൃശമതൊക്കെയു മോർത്തിടുമ്പോൾ

മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ

Malayalam
മതിമതി വിലാപമിതു നന്ദനാ നന്ദനീയാ
മോക്ഷം തരുന്നിതൊരു വർഷമതും കഴിഞ്ഞാൽ
ഷണ്ഡത്വമാർന്ന തനു പൂർവ്വമവസ്ഥ യെക്കൈÿ
ക്കൊണ്ടീടുമർക്കരുചി പോലെഴുമാഭയാളും

മാതേയരുളുക ശാപമോക്ഷം

Malayalam
ശാപമേറ്റു സുരനന്ദനൻ വിളറി വീണിതന്നശനിയേറ്റ പോൽ
മാതൃശബ്ദമുരചെയ്‌വതിന്നു വഴി കണ്ടിടാതവനുഴന്നവാÿ
റാത്തമോഹമതിലാണ്ടു വീണു കദനക്കടൽ തിരയടിച്ചഹോ
ബോധമാണ്ടു നിജ മാതൃതുല്ല്യ യവളോടു ചൊല്ലിയിദ മർജ്ജുനൻ
 
മാതേയരുളുക ശാപമോക്ഷം തവ 
പുത്രനെ ഷണ്ഡനായ് തീർക്കരുതേ
 
( കാലം തള്ളി )
ഭേദമെന്തമ്മേ നിനക്കുമെൻ മാതൃക്കÿ
ളായ പൃഥക്കും പുലോമജക്കും
മാതൃഗമനമാം കിൽബിഷ ഗർത്തേ പÿ

നിൽക്കവിടെങ്ങു ഗമിപ്പൂ

Malayalam
നിൽക്കവിടെങ്ങു ഗമിപ്പൂനീയിÿ
ന്നെന്നെ നൃശംസിച്ചവനേ കുമതേ
വാഞ്ഛന വാനോളം വലുതാക്കി 
വഞ്ചന ചെയ്തു ഗമിപ്പാനോ
 
( കാലം താഴ്ത്തി )
കോർത്തുകരങ്ങൾ നന്ദന വാടിയിÿ
ലാമോദത്തോടലഞ്ഞതും
മധുരം മൃദു ഭാഷണങ്ങളാലെൻ 
മനതാരിതൾ നീ കവർന്നതും
 
കുങ്കുമപുഷ്പ പരാഗമടർത്തതു 
തിലകക്കുറിയായ് ചാർത്തിയതും
ആരാമത്തിൽ നിന്നാമ്പൽപ്പൂ 
നുള്ളിയെടുത്തണിയിച്ചതുമഖിലം
 

ഉർവശി മതി കടക്കു

Malayalam
ഉർവശി മതി കടക്കു പുറത്തീ 
ചിത്രശാലയിൽ നിന്നുനീ,
നിസ്ത്രപ നിന്നുടെ ഭാഷ്യം മൃത മÿ
ത്സ്യങ്ങൾ സമാനം ജുഗുപ്‌സിതം
 
കാമാതുര നിൻ ചേഷ്ടകൾ ഗോഷ്ടികൾ 
എന്നിൽ കാമന യുണർത്തുമോ
വ്യഭിചരിച്ചു ദിനചരിച്ചുവാഴും 
നീയാരോ പാണ്ഡവനഹമാരോ
 
ദുർല്ലഭനർജ്ജുനനിന്നുനിനക്കു വിÿ
ലാസങ്ങൾക്കായി, മന്മഥ 
കേളികളിരവിലിരന്നു രമിക്കും, 
'കേവല' നാരികുലത്തിനു നീ

പാർത്ഥാ നിൽക്കുക പ്രേമാർത്ഥിനി

Malayalam
പാർത്ഥാ നിൽക്കുക പ്രേമാർത്ഥിനി ഞാൻ 
കൈവെടിയരുതേ നീ,
ശ്രുതിലയമാർന്നവിപഞ്ചിക തൻ സ്വര 
തന്ത്രികൾ പൊട്ടിച്ചീടരുതേ
എന്നന്തരംഗ ഭൃംഗങ്ങൾ തീർക്കും 
ഝംകാരങ്ങൾ കേൾപ്പീലേ
 
കല്ലിൽ കന്മദമൂറില്ലേ മുള്ളും പൂവണിയില്ലേ കാറൊളി
വിണ്ണും നിറവില്ലണിയില്ലേ, നിന്നുള്ളിൽ കനിവോലും മനമില്ലേ
 
തളരും തനു വിറ കൊൾവൂ,പാർത്ഥാ, 
മാറോടണയുക വൈകരുതേ

രാത്രിയൊടുങ്ങാറായ് മതി

Malayalam
രാത്രിയൊടുങ്ങാറായ്, മതി, ബാലിശ
കേളികൾ മതിയാക്കുക നാം
 
ശരമന്ത്രങ്ങളുമടരടവുകളും 
അനവധിയുണ്ടു പംിപ്പാനായ്
ശസ്ത്രാഭ്യസനത്തിന്നായ് ജനകൻ 
കാത്തുവസിപ്പുണ്ടായീടാം.
 
ചിത്രസേനനാം ഗന്ധർവന്നുടെ 
നൃത്താദ്ധ്യയനത്തിന്നായ് കാലം 
അതിക്രമമാകരുതുർവശി ഞാനും 
വിടകൊണ്ടീടട്ടേ

ഇന്ദ്രാജന്നു പിതൃശാപങ്ങളേറ്റ

Malayalam
ഇന്ദ്രാ'ജന്നു പിതൃശാപങ്ങളേറ്റസമ മുള്ളം തപിച്ചു വിറയാർന്നു
പ്രജ്ഞകളുണർന്നു ആജ്ഞകളുയർന്നു
പിതൃനിന്ദ കുലനിന്ദ യരുതർജ്ജുനാ കലുഷ 
പന്ഥാവിലരുതു തവ യാനം
 
ഒരു നൂറുഫണമുതിർത്താടുന്ന മദനാഗ്നിയവനുള്ളിലാഞ്ഞു നടമാടി
ഹൃത്തുരുകിയാളി തൃഷ്ണയുറയാടി
വെതുകിലണിഞ്ഞു മൃദുഹാസ മുഖിയായ പൃഥ
വിജയന്റെയുള്ളിലൊളിയായി
 
മദനാരീ തൻ നാമ ശതകമതു മന്ത്രിച്ചു മനമതു നിയന്ത്രിച്ചു പാർത്ഥൻ
ചേതന യുണർന്നു, ചോദന തളർന്നൂ.
സ്മരജനക,ഹരിചരണ നഖമോർത്തു മുഖമോർത്തു

വൈരികളിൽനിഏന്നമർത്യരെ

Malayalam
വൈരികളിൽനിഏന്നമർത്യരെ പാലിച്ച
ഭൂപതിമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാക നീ
ദുഷ്യന്തരാജന്റെ ചിത്രമിതെൻ സഖി
ചിത്രലേഖാഖ്യയാ ലാലേഖിതം
 
ദിനനാഥകുലനാഥനായ ദിലീപൻ 
രഘുരാജ താതനിവനറിഞ്ഞീടുക.
ഭൂപൻ നഹൂഷനെ ചൈതന്യവാനായ് രÿ 
ചിചിരിക്കുന്നിതാ ചിത്രരഥൻ.
 
മന്നരിൽ മന്നനീ യുന്നത ശീർഷനെ
നീയറിയാതിരുന്നീടുകില്ല.
മിഥുനങ്ങളായ് പ്രേമസോമരസാബ്ധിയിൽ
എത്രസംവത്സരം നീന്തി ഞങ്ങൾ
മൂന്നു ലോകങ്ങളിൽ ആരറിയാതുള്ളൂ

Pages