സുഗ്രീവ വാനരരാജ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വിഭീഷണോരാവണമേവമുക്ത്വാ ജഗാമരാമസ്യസമീപമേവ
നഭസ്ഥലസ്ഥഃ കപിവീരമേവം ജഗാദസുഗ്രീവമുദ്രാരവീര്യം
 
സുഗ്രീവ വാനരരാജ സുഗ്രീവ സുവീര്യ 
വിക്രമനിവാസ സൂര്യപുത്ര ചാരുശീല
രാവണസഹജൻ ഞാൻ വിഭീഷണനിദാനീം
രാവണപരിഭൂതനായി വന്നിവിടെ‌എന്നും
സർവലോകശരണ്യനാം‌ ശ്രീരാമൻ തന്നൊടു
ശരണാഗതൻ ഞാനെന്നു നീ വേദയവേഗാൽ