സേതുബന്ധനം

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന്റെ രാമനാട്ടം കഥകളിൽ ഒന്ന്

Malayalam

ഏവം പറഞ്ഞു യുവഭൂമിപനംഗദൻ

Malayalam
ഏവം പറഞ്ഞു യുവഭൂമിപനംഗദൻ താൻ
താൻ കൗണപാൻ പരിചിനൊടു നിഹത്യവേഗാൽ
രാമാന്തികം സചസമേത്യജഗാദവൃത്തം
രാമാജ്ഞയാനിജപദഞ്ചസമേത്യതസ്ഥൗ
 
സേതുബന്ധനം സമാപ്തം

Pages