പാദുകയുഗളംസിംഹാസനമതില്‍

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പാദുകയുഗളംസിംഹാസനമതില്‍
സോദാരവെച്ചുഭരിക്കധരിത്രീം
(വൈരികരീശാനനേ!രാരാജന്‍മൃഗനായകഭരത)