അധിപനുനീയിക്കാട്ടില്‍

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അധിപനുനീയിക്കാട്ടില്‍വസിച്ചാ-
ലധികാരമ്മേപാരിന്നുണ്ടൊ
(വൈരികരീശാനനേ!രാരാജന്‍മൃഗനായകരാജന്‍)