ആഹന്ത ദയിത, ദയാസിന്ധോ, നീയെന്നെ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പല്ലവി.

ആഹന്ത! ദയിത, ദയാസിന്ധോ, നീയെന്നെ
അപഹായ യാസി കഥം?

അനുപല്ലവി.

മോഹാർണ്ണവത്തിൻ പ്രവാഹത്തിൽ വീണു ഞാൻ
മുഹുരപി മുഴുകുമാറായിതിദാനീം

ചരണം.

ഭാഗധേയമോ പോയി ദേവനേ, ചിത്തം
പകച്ചുപോയിതോ ഗഹനേ വനേ?
മാഞ്ഞിതോ മമത നിജജനേ മാനസി
മംഗലാകൃതേ, കരുണാഭാജനേ?
 

അർത്ഥം: 

സാരം: അയ്യോ പ്രിയതമാ, ദയാസമുദ്രമേ, എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ? തലചുറ്റിക്കുന്ന നിസ്സഹായതയുടെ സമുദ്രത്തിൽ വീണ്‌ ഞാൻ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌.