നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

അമൃതമിവ കിരന്തീമാർത്തിഭാരം ഹരന്തീം

Malayalam
അമൃതമിവ കിരന്തീമാർത്തിഭാരം ഹരന്തീം
പിതൃഗിരമുദയന്തീം പ്രീതിപൂരം വമന്തീം
സപദി നിശമയന്തീ സാത്ര ഖേദം ത്യജന്തീ
വ്യധിത ച ദമയന്തീ വാസമാശാം വഹന്തീ
 
 
നളചരിതം രണ്ടാംദിവസം സമാപ്തം.

ഉച്ഛിഷ്ടം ഭുജിക്കയില്ലൊരുനാളുമേ ഞാൻ

Malayalam
ഉച്ഛിഷ്ടം ഭുജിക്കയില്ലൊരുനാളുമേ ഞാൻ
ഉരിയാടുകയുമില്ല പുരുഷന്മാരോടേ;
പ്രച്ഛന്നരതിക്കേകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലവനെ
പ്രസഭം നീ വധിക്കേണം വസിപ്പിൻ ഞാനിവിടെ

ദേവനത്തിലേ തോറ്റുപോയ്‌

Malayalam
ദേവനത്തിലേ തോറ്റുപോയ്‌ വനം തേടി,
വേദനകളും വന്നു ഭാവന മൂടി;
നാവിനുണ്ടഴൽ ചൊൽവാൻ നവപ്രേമധാടി,
പേ വശാൽ, പ്രസുപ്താം മാം വെടിഞ്ഞവനോടി

നിനച്ചവണ്ണമല്ല ദൈവമാർക്കുമേ

Malayalam
നിനച്ചവണ്ണമല്ല ദൈവമാർക്കുമേ,
നളനെ നിന്നോടു ചേർക്കുമേ,
നിന്നെക്കണ്ടെത്തി ഭാഗ്യമേ,
താതനെക്കാൺക യോഗ്യമേ, പോകവേണ്ടതങ്ങിനി

സംശയമെനിക്കില്ലാ വേർപെട്ടോടുമെന്നു

Malayalam
സംശയമെനിക്കില്ലാ വേർപെട്ടോടുമെന്നു;
വംശയശസ്കരനും സംശയമുണ്ടായില്ലാ;
ആശു പിന്നെ ഞാനുണർന്നേനെ; കാന്തനെപ്പാർശ്വ-
ദേശമെങ്ങും തപ്പിനേനയ്യോ! പിന്നെയുണ്ടായ
ക്ളേശമെന്തു ചൊൽവതിപ്പോൾ ഞാൻ, കാട്ടിൽ നിന്നെന്നെ
ഈശനിങ്ങു കൊണ്ടുപോന്നാനേ ഹേ സുദേവ!

അനർത്ഥമെല്ലാവർക്കുമുണ്ടാമേകദാ

Malayalam
അനർത്ഥമെല്ലാവർക്കുമുണ്ടാമേകദാ
ബുദ്ധിയുമപ്പോൾ മോഹിതാ
മാഞ്ഞുപോമപ്പോൾ സ്നേഹിതാ
ശോകമിതിന്നു കേൾ വൃഥാ; പിന്നെയെന്തു, ചൊല്ലുക

അംശകമുടുത്തതും ആശു

Malayalam
അംശുകമുടുത്തതും ആശു താൻ കളഞ്ഞു,
കൗശേയമിതൊന്നുകൊണ്ടിരുവരുമായുടുത്തു,
കാട്ടിൽ നീളെയുഴന്നൊരുനാൾ എന്നോടീവണ്ണം
കാട്ടുമെന്നോർത്തിരുന്നീല ഞാൻ കഷ്ടം - എത്രയും
അത്തൽ പൂണ്ടു ഞാനുറങ്ങുമ്പോൾ വസ്ത്രവും ഛിത്വാ
അർദ്ധരാത്രേ പോയ്മറഞ്ഞാനേ ഹേ സുദേവ

Pages