ഹേ സകലലോകനാഥ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പല്ലവി:
ഹേ സകലലോകനാഥ, വാസവ, സുമതേ,

അനുപല്ലവി:
ത്രാസിതരിപുകുല, തേ ഭാസുരഗുണവസതേ, കുശലം?

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അല്ലയോ സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും നാഥനായുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രാ, സദ്ബുദ്ധി ഉള്ളവനേ, ശത്രുക്കളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവനെ, ശോഭിയ്ക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടമായുള്ളവനെ, നിനക്ക് സകലക്ഷേമവും അല്ലേ?