നാരദൻ

നാരദൻ (മിനുക്ക്, മഹർഷി വേഷം)

Malayalam

ഓഷധീശാനന കേള്‍ക്ക

Malayalam
ഓഷധീശാനന കേള്‍ക്ക, ഭാഷിതം മേ സൂര്യസൂനോ!
ദൂഷണമല്പവും ഭൂമൌ വിശേഷാലില്ലെന്നല്ല, ചൊല്ലാം
 
രുഗ്മാംഗദ നിയോഗത്താല്‍ തിഗ്മമേകാദശീ നോറ്റൂ
ശര്‍മ്മമോടെ മനുജന്മാര്‍ ശ്രീവൈകുണ്ഠം പ്രാപിക്കുന്നു
 
ബ്രാഹ്മണാദി ചണ്ഡാലാന്തം ചെമ്മെ സര്‍വ്വമനുജന്മാ-
രിമ്മഹാവ്രതാനുഷ്ഠാനം നന്മയോടെ ചെയ്തീടുന്നു
 
ഇച്ഛയോടെ ദശമിനാളുച്ചൈര്‍ഭേരിയടിപ്പിച്ചു
രാജ്യമെല്ലാം ബോധിപ്പിക്കും വിശ്രുതൈകാദശിയെ ഭൂപന്‍
 
ഇങ്ങിനെ ചെയ്തീടുന്നൊരു തുംഗമായ വ്രതത്തിന്‍റെ

ജയ ജയ ദേവ ജനാർദ്ദന! വിഷ്ണോ!

Malayalam

അഭിനയശ്ലോകം
ഇത്ഥം ചേദീശ പാർത്ഥൗ പ്രഥനമതി രുഷാ ഘോരമായ് ചെയ്യുമപ്പോൾ
തത്രോത്ഥായാശു നാരായണനഥ തരസാ വിശ്വരൂപം ധരിച്ചൂ
ചൈദ്യാധീശം വധിച്ചൂ, ഝടിതി സ ഭഗവാൻ ഉഗ്രചക്രേണ സാക്ഷാൽ
തദ്രൂപം കണ്ടു ഭീഷ്മാദികൾ സുരമുനിഭി സ്തുഷ്ടുവുഃ പൂർണ്ണഭക്ത്യാ.

കൃഷ്ണാ ജനാർദ്ദന പാഹിമാം

Malayalam

കൃഷ്ണാ ജനാർദ്ദന പാഹിമാം വീരാ
വൃഷ്ണികുലോത്ഭവ പാഹിമാം
ഭക്തിമഞ്ചലാം ദേഹി മമ പരം
സക്തി മറ്റൊന്നിങ്കലില്ല നമുക്കഹോ
എങ്കിലോ ഞാൻ വന്ന കാരിയമതു
പങ്കജലോചനാ കേട്ടാലും
തിങ്കൾകുലമണി ദീപമാം ധർമ്മജൻ
തങ്കലാഗ്രഹം ഏറെയുണ്ടാകയാൽ
രാജസൂയക്രതു ചെയ് വതിനിന്നു
രാജാവിനുണ്ടതിനാഗ്രഹം
രാജീവലോചനാ നിൻ കൃപാവൈഭവാൽ
വ്യാജമകന്നതു സാധിപ്പിച്ചീടേണം
എന്നതു ചൊൽ വതിനായ് മുദാ തവ
സന്നിധൗവന്നു ഞാൻ ശ്രീപതേ
മുന്നം ഹരിശ്ചന്ദ്രനെന്നപോലെ ധർമ്മ-
നന്ദനൻ ധന്യനായ് മേലിൽ വിളങ്ങേണം.

ധർമ്മതനൂജ ഞാൻ ദ്വാരക പുക്കുടൻ

Malayalam

പദം
ധർമ്മതനൂജ ഞാൻ ദ്വാരക പുക്കുടൻ
നിർമ്മലമൂർത്തിയോടെല്ലാമുണർത്തിച്ചു
സമ്മതമോടു മുകുന്ദനുമായ് മുദാ
നിർമ്മലമാനസാ വന്നിടാം വൈകാതെ.
 

ഭൂപതേസ്തു ഭൂരിമംഗളം

Malayalam

പദം
ഭൂപതേസ്തു ഭൂരിമംഗളം
ഭൂപതേ
ശ്രീപതിഭക്തരിൽ മുമ്പനാകും തവ
പാപങ്ങളുണ്ടോ ഭവിക്കുന്നു പാണ്ഡവ?
പാകാരിതുല്യരാം സോദരന്മാരോടും
വാഴ്ക ഭുവി മഹാ- കീർത്ത്യാ ചിരകാലം
പാണ്ഡുമഹാരാജൻ സ്വർഗ്ഗത്തിങ്കൽ നിന്നു
പാണ്ഡവ നിന്നോടു ചൊൽവാനൊരു കാര്യം
പുണ്യവാനെന്നോടു ചൊൽകയാൽ മോദേന
വിണ്ണിൽനിന്നാശു- വരുന്നിതു ഞാനെടൊ.
രാജായുധിഷ്ഠിര- നെന്നുടെ നന്ദനൻ
രാജസൂയം ചെയ്ക- വേണമെല്ലാം കൊണ്ടും
രാജാഹരിശ്ചന്ദ്ര- നിന്നും സുരലോകേ
രാജസൂയം ചെയ്ക- യാലെ വിളങ്ങുന്നു
എന്നുള്ള വൃത്താന്ത- മെന്നോടു ചൊല്ലുവാൻ

ഭവതു കരുണാവസതേ

Malayalam
ഭവതു കരുണാവസതേ ഭവികമാശു നൃപതേ!
ഭവദമലകീർത്തിയാൽ പാരാതെ
ഭുവനമെല്ലാം വെളുത്തുചമഞ്ഞിതേ
 
ചന്ദകുലാധിപതേ നന്നു വീര്യമുന്നതകൗതുകമിയന്നു-
ഇന്ദ്രസഭയതിലെന്നുമരവിന്ദലോചനമാർകൾ പാടീടുന്നു
 
ദ്വാരകാപുരിയിങ്കൽ നിന്നു ഞാനും വീരമൗലേ! കേളിങ്ങു വരുന്നു
സീരപാണിതാനും മുതിർന്നു വേളി-
ക്കാരൂഢമോദമൊരുക്കി വാണീടുന്നു
 
ചൊല്ലുവാൻ മാത്രമില്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല വിശേഷം നീ കേട്ടാലും!
കല്യാണം ചെയ്‌വാനൊരുങ്ങി മാലും
 
അൽപ്പമില്ലാതഭിമന്യു വന്നിതുപോലും

ജയജയ കരുഅവാധീശവിഭോ

Malayalam
തദനു കുരുവരോസൗ കർണ്ണഭീഷ്മാദിയുക്തഃ
പഥി നിജ ശുഭകീർത്തിം ഗായമാനം മഹാന്തം
സരസമുപഗതം തം നാരദം താപസേന്ദ്രം
വചനമിതി ബഭാഷേ വീക്ഷ്യ മോദാകുലാത്മാ
 
ജയജയ കരുഅവാധീശവിഭോ! 
ജയജയ വീരസുയോധന! ഭോ!
ജയജയ രാജകുലാവതംസാ വിഭോ!
ജയജയ മന്മഥസുന്ദര! ഭോ!
 
പൂരുവംശാബുധി പൂർണ്ണചന്ദ്ര! ഭൂരിപരാക്രമ! സാർവഭൗമ!
വൈരിമതംഗജമസ്തകദാരണ, ധീരമൃഗേശ, ജയിച്ചാലും നീ
 
ചൂതുകൊണ്ടന്തകജാദികളെ വീതശങ്കം പെരുങ്കാട്ടിലാക്കീ

ശ്രീ മാധവ ജയ ജയ സന്തതം

Malayalam

ശ്രീ മാധവ ജയ ജയ സന്തതം ശ്രിതജനസന്താന!
ശ്രീമൻ ഭഗവൻ! ശൃണു മേ ഗിരം ശിശിരകിരണവദന മുരാരേ!
ധർമപാരായണ ധർമതനൂജനു സമ്മതമായിന്നു ഒരു
കർമം ചെയ്തീടണമായതിനിന്നുതേ സമ്മോദം കാംക്ഷിക്കുന്നു
അതു ധർമശാസ്ത്രവിഹിതം രാജസൂയം കൽമഷഹീനമല്ലോ മുകുന്ദ!
ശങ്കരസന്നുത നിൻ കൃപയാൽ മഖം ശങ്കാഹീനം സാധിപ്പാനിന്നു
തിങ്കൾകുലജാതനാകും മഹീപതി തങ്കൽ കടാക്ഷിക്കേണം
പങ്കജസംഭവസന്നുതപദയുഗ- പങ്കജദളനയന ഗോവിന്ദ
ഭക്തനാകുന്ന മഹീപതി തന്നുടെ ചിത്തമോദം ചെയ് വാനായ് ഭവാൻ
തത്ര ശക്രപ്രസ്ഥേ ചെല്ലേണം കേശവ സത്വരം ദീനബന്ധോ
ചിത്തജകോടിസമാകൃതേ രുഗ്മിണീ ചിത്തകമലഭാസ്കര സുരേശ.
 

ദേവകീനന്ദന! കൃഷ്ണ!

Malayalam

ശ്ലോകം
ശ്രീവാസുദേവനൊടു രാജവിസൃഷ്ട ദൂതൻ
ഏവം പറഞ്ഞളവു നാരദമാമുനീന്ദ്രം
കാർവർണ്ണനങ്ങു സമുപാഗതമന്തികേ തം
പ്രാവോചദംബുജഭവസ്യ സുതം സമോദം

Pages